Stockholms högskolas juridiska förening har under år 1948 anordnat följande sammankomster: d. 11 mars, föredrag av prof. Johs. Andenæs om »Fortid og fremtid i erstatningsretten», d. 14 april, föredrag av direktören Gunnar Rudstedt över ämnet »Från Sing-Sing till Alcatraz», d. 30 april valborgsmässofest, d. 12 maj föredrag av ombudsmannen Rune Kristensson om »Sveriges Juristförbund — dess uppbyggnad och fackliga strävanden», d. 5 okt., konstituerande av J 48, varvid sekr. S. von Feilitzen höll ett anförande om Sveriges Juristförbund, d. 12 okt., recentiorsfest, d. 19 okt., middag å Kårhuset för ett 50-tal deltagare i anslutning till avtäckning av prof. Gösta Ebersteins porträtt i Juridiska fakultetens sessionsrum, d. 23 nov., föredrag av prof. Ivar Strahl över ämnet »Reformlinjer i skadeståndsrätten», d. 10 dec., traditionell julfest. Föreningen har dessutom haft nöjet att som gäster motta en representant för en var av Juristklubben Codex i Helsingfors, Juristforeningen i Oslo och Juridisk Diskussionsklubb i Köpenhamn samt själv sänt representanter till nämnda föreningar.
    Styrelsen har under år 1948 haft följande sammansättning: ordf. jur. kand. Tobias Lund (13/2—23/7), jur. kand. Sten Tengelin (23/7—), v. ordf. jur. stud. Lars Thornander, sekr. jur. stud. Carl-Richard Schönmeyr, skattmästare jur. stud. Per-Christer Lundbergh, bibliotekarie jur. stud. Lennart Blom och konsulter jur. studd. Peder Hammarskjöld och Gunnel Ljungstorp.
    D. 14 febr. 1949 avhölls årsmöte, varvid styrelsen för år 1949 fick följande sammansättning: ordf. jur. kand. Sten Tengelin, v. ordf. jur. stud. Carl Richard Schönmeyr, sekr. jur. stud. Axel Wallén, skattmästare jur. stud. Nils Bergsten, bibliotekarie jur. stud. Lennart Blom och konsulter jur. stud. Per-Christer Lundbergh och Ulla Ljungh.