317    Högsta domstolen. K. M:t har 11 mars 1949 till justitieråd fr. o. m. 1 april 1949 utnämnt statssekreteraren i justitiedepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Ingvar Lindell.
    Justitierådet Lindell är född i Växjö 23 aug. 1904, blev student där 1922 och jur. kand. i Lund 1925. Efter tingssittning i Mellersta Värends domsaga —hos dåvarande häradshövdingen Bellinder som Lindell nu efterträtt i justitierådsämbetet — tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han utnämndes till assessor 1936 och hovrättsråd 1942. Han var 1935—38 sekr. i riksdagens första lagutskott, 1941— 42 sektionschef i statens livsmedelskommission och därefter till 1944 lagbyråchef i folkhushållningsdepartementet. 1945 övergick han till socialdepartementet, där han tjänstgjorde först som t. f. rättsavdelningschef och därefter som t. f. statssekreterare. I början av 1947 blev han statssekreterare i justitiedepartementet. Lindell har medverkat vid åtskilliga offentliga utredningar, bl. a. som sekr. i utredning ang. JO:s, MO:s och JK:s ställning och i 1939 års markkommission samt som ordf. i polisinstruktionsutredningen och utredning ang. sterilisering av aktiebolagens vinster.

 

    Justitiedepartementet. K. M :t har
    11 mars 1949 förordnat byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Sven Edling att fr. o. m. 1 april 1949 vara statssekreterare i departementet;
    s. d. till byråchef för lagärenden i departementet fr. o. m. 1 april 1949 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Björn Kjellin.
    Chefen för justitiedepartementet har
    28 febr. 1949 med stöd av K. M:ts bemyndigande utsett t. f. rådmannen i Stockholm Birger Brandt, fil. dr E. Hj. Linder, advokaten Valborg Lundgren, leg. läk. Elsa-Brita Nordlund samt riksdagsmännen S. H. HenrikssonStockholm, C. P. Olsson i Mellerud och O. E. Werner i Höjen att, på kallelse av straffrättskommitténs ordf., deltaga i överläggningar med kommittén vid fullgörande av dess uppdrag att verkställa översyn av straffbestämmelserna rörande brott mot person m. m.;
    s. d. med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat advokaten Arnold Sölvén att jämte tidigare utsedda personer (de i SvJT 1948 s. 699 nämnda samt advokaten Hugo Lindberg, hovrättsrådet S. Romanus och statspolisintendenten G. Thulin), på kallelse av straffrättskommitténs ordf., deltaga i överläggningar med kommittén rörande utredningen om viss omarbetning av bestämmelserna i 9 kap. 1 § strafflagen om uppror;
    10 mars 1949 med stöd av K. M:ts bemyndigande dels tillkallat presidenten I. Wieslander, tillika ordf., led. av andra kammaren chefredaktören R. Edberg, ordf. i utlänningskommissionen byråchefen N. Hagelin och led. av första kammaren prof. Å. Holmbäck att såsom en kommitté inom justitiedepartementet verkställa utredning om en revision av utlänningslagen och lagen om utlämning av förbrytare, dels ock till sakkunniga att, på kallelse av ordf., deltaga i överläggningar med kommittén utsett ordf. i utlänningsnämnden f. d. justitierådet N. Gärde, expeditionschefen i justitiedepartementet C. G. Bruno, t. f. utrikesrådet S. Petrén, avdelningschefen i försvarsstaben överstelöjtnanten H. Leche, statspolisintendenten G. Thulin, överdirektören i arbetsmarknadsstyrelsen C. W. Curtman, v. ordf. i utlänningskommissionen O. Wiman, direktören i svenska

318 PERSONALNOTISER.arbetsgivareföreningen S. Brodén och pressombudsmannen i landsorganisationen R. Casparsson;
    15 mars 1949 med stöd av K. M :ts bemyndigande förordnat e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge J. Björling att vara sekreterare i nyssnämnda kommitté.
    Statsrådet Danielson har 10 mars 1949 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat prof. Nils Herlitz, tillika ordf., samt regeringsrådet Sven Björkholm och landssekretaren Nils Olof Åkesson att såsom sakkunniga verkställa en fortsatt utredning rörande det administrativa besvärsinstitutet och därmed sammanhängande frågor.