Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 10 mars 1949 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat, bland andra, led. av andra kammaren, borgmästaren Olov Rylander, tillika ordf., och byråchefen Alf Olsson att såsom sakkunniga verkställa en allmän översyn av gällande bestämmelser rörande folkbokföringsväsendet.

 

    Ny JO-suppleant. Vid 16 mars 1949 anställt val för utseende av ställföreträdare för riksdagens justitieombudsman (efter hovrättsrådet Sven Romanus som avsagt sig uppdraget) har härtill utsetts lagmannen i hovrätten för Nedre Norrland Alfred Bexelius.

 

    Strafflagberedningen. Enligt K. M:ts medgivande 13 mars 1949 ha ledamoten av strafflagberedningen lagbyråchefen Bengt Lassen och beredningens sekreterare hovrättsfiskalen Sven Ersman 24—25 mars deltagit i en nordisk kriminalrättskonferens i Köpenhamn angående rättighetsförlust som brottspåföljd samt registrering av brott och förseelser.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 25 febr. 1949 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Bo Beskow att fr. o. m. 1 mars 1949 förvalta ett revisionssekreterarämbete.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda revisionssekreterare åtnjöto 15 mars 1949 på grund av offentligt uppdrag ledighet från revisionssekreterartjänsten: T. Salén (led. av blandade domstolen i Kairo), F. Rudewall (JO), E. Hagbergh, Hj. Nordfelt och G. Schirén (just. dep.), S. Åseskog (inr.dep.), G. Thulin (jordbr.dep.), C. Svennegård (v. ordf. i hyresrådet), E. Alexanderson (byråchef i socialstyrelsen). T. Myrland (kanslichef i industrikommissionen), H. Digman (just.dep.), P. O. Hainer (byråchef hos MO) och S. D. Sanne (inr.dep.).

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    18 mars 1949 till e. o. assessor fr. o. m. 1 april 1949 förordnat i Svea hovrätt adj. led. i hovrätten Gunnar Thyresson och i hovrättenför Nedre Norrland adj. led. i samma hovrätt Per Malmer;
    24 mars 1949 till assessorer i Svea hovrätt fr. o. m. 1 april 1949 utnämnt e. o. assessorerna i hovrätten Curt Carlon och Arvid Ribbing;
    s. d. till e. o. assessorer fr. o. m. 1 april 1949 förordnat i Svea hovrätt adj. ledamoten Anders Torgil Mellgard och i hovrätten för Övre Norrland adj. ledamoten i samma hovrätt Ingmar Lidbeck.

 

    Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å avdelningar var under mars 1949 följande (* betyder SvJTS:s ombud för insamlande av rättsfall).

Svea Hovrätt.

    I avd.: lagmannen F. W. Killander, hovrättsrådet N. Grafström*, v. ordf., assessorerna R. Lundin och A. Lindstedt samt adj. led. H. Nordqvist.
    II avd.: lagmannen B. Thuresson, hovrättsrådet T. Boye*, v. ordf., assessorerna R. Nyman och R. Adde samt adj. led. T. Hesser.
    III avd.: lagmannen A. Rosengren, hovrättsråden E. Zethelius*, v. ordf., och S. Svensson, samt assessorerna P.-E. Fürst och B. Sandström.
    IV avd.: lagmannen G. Lindstedt, hovrättsråden B. Scherdin, v. ordf., och G. Rådström, assessorn L. Granquist samt adj. led. L. Simonson.*
    V avd.: lagmannen H. Leijon, hovrättsråden H. Bennich*, v. ordf., och R. Svensson, samt adj. ledamöterna G. Thyresson och C. Hamilton.

PERSONALNOTISER. 319    VI avd.: lagmannen G. Hagendahl, hovrättsråden S. Björklund*, v. ordf., och F. Hägglund, assessorerna E. Ameln och G. Seldén; extra ledamot: adj. led. A. Thuresson.
    VII avd.: lagmannen E. Drangel, hovrättsråden A. Adelsohn, v. ordf., och B. Unger*, assessorn Sara Falk samt adj. led. E. Beskow.
    VIII avd.: lagmannen P. Poss*, hovrättsrådet S. Afzelius, v. ordf., assessorerna L. af Klintberg, G. Wessman och V. Sohlberg: extra ledamöter: adj. ledamöterna T. Mellgard och O. Lindhagen.
    Krigshovrätten: f. d. lagmannen A. Johansson, hovrättsråden F. Hägglund och G. Aquilon samt adj. led. H. E. Nordström.

Göta hovrätt.

    I avd.: presidenten J. Laurin, hovrättsråden O. Lundin, v. ordf., och N. Brodén, samt assessorerna E. Wahlberg* och P. Karlberg.
    Under tid presidenten Laurin ej deltager i lagskipningsarbetet tjänstgör å I avd. adj. led. T. Granger.
    II avd.: lagmannen J. Herrlin, hovrättsrådet E. Täcklind, v. ordf., assessorerna S. Cederbalk* och O. Svensson samt adj. led. B. Adèll.
    III avd.: hovrättsråden H. Ljungholm, ordf., och E. Ekstedt*, v. ordf., assessorerna U. Norén och L. E. Björkman samt adj. led. K. Ahlbom.
Hovrätten för Västra Sverige.
    I avd.: presidenten H. Elliot, hovrättsråden J. Olsson, v. ordf., och G. Bogren samt assessorerna W. Stoltz, N. Graneli och S. Hasslow*.
    II avd.: lagmannen H. Wickström, hovrättsråden S. Wildte, v. ordf., och G. Ljung*, assessorn Anna-Lisa Vinberg samt adj. led. T. Hellquist.
    III avd.: lagmannen M. Zuhr, hovrättsråden E. Ahlgren, v. ordf., och Å. Bonge* samt assessorerna B. Arnold och N. Källoff.

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

    I avd.: presidenten I. Wieslander, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., E. Persson* och H. Nordholm samt adj. led. S. Larsson.
    II avd.: lagmannen H. Backman*, hovrättsråden T. Lundquist, v. ordf., och C. Bergström, assessorn J. Björling samt adj. led. I. Jönsson.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson*, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., och
    B. Möller, assessorn S. B. Jacobson samt adj. led. A. Sandberg.

Hovrätten för Nedre Norrland.

    I avd.: presidenten K. Elliot, hovrättsrådet W. Gripmark*, v. ordf., assessorerna C.-G. Asplund och Th. Melin samt adj. led. Å. Åkebring.
    II avd.: lagmannen A. Bexelius, hovrättsrådet I. Mankell, v. ordf., assessorn V. Körlof* och adj. led. G. Malmer.

Hovrätten för Övre Norrland.

    I avd.: lagmannen Y. Kristensson*, hovrättsrådet S. Ohlsson, v. ordf., assessorn Å. Paulsson och adj. led. I. Lidbeck.
    II avd.: presidenten C. Romberg, hovrättsrådet G. Lindskog, v. ordf., assessorerna P. A. Hansén* och B. Åström samt adj. led. G. Hammarström.