LITTERATURNOTISER. 369GERHARD STOLTZ. Marshall-planen. Bergen 1949. Chr. Michelsens institutt for videnskap og åndsfrihet. 107 s. N. Kr. 5.00.

 

ERIK DONS. F. N. i arbeid. Bergen 1949. Chr. Michelsens institutt for videnskap og åndsfrihet. 110 s. N. Kr. 5.00.

 

    Dessa arbeten ingå båda i en av Chr. Michelsens institutt utgiven serie »Sak og Samfunn». De första arbetena i serien började komma ut 1945 och voro baserade på förarbeten gjorda under kriget som ett led i hemmafrontens beredskapsarbete.
    Stoltz' bok innehåller en i huvudsak refererande översikt över det amerikanska hjälpprogrammet för Europa, där förf. söker så långt möjligt undvika att gå in på de politiska stridsfrågor planen väckt till liv.
    Dons redogör i sitt arbete för hur F. N. kom till, hur organisationen är uppbyggd, vilka uppgifter den har och hur den försöker lösa dessa. Arbetet utger sig icke för att vara mer än vad det är, en elementär orientering om den nya världsorganisationen.

S. E.

 

Riksdagsbiblioteket. Katalog 1927. Tillägg Nr 2 1937—1945. Sthm 1948. 1,724 s.

 

    Riksdagsbibliotekets nyförvärv under åren 1937—1945 redovisas här i en volym, som utgör tillägg nr 2 till bibliotekets huvudkatalog från år 1927. En redaktionell nyhet är en slagordsförteckning, omfattande ett begränsat antal slagord utvalda med särskild hänsyn till bibliotekets verksamhet och med syfte bl. a. att lämna allmänheten en viss orientering i katalogens och systematikens myller och irrgångar. Huvudredaktör har varit överbibliotekarien Erik Winge.

S. E.

 

SIGURD PIRA. Tingsställen i Norra Vedbo härad jämte häradshövdingelängd och häradets äldsta dombok. Tranås-Postens tryckeri 1948. 55 s.

 

    I denna lilla bok har f. d. landsfiskalen Sigurd Pira på ett pietetsfullt sätt samlat uppgifter om tingsställena i Norra Vedbo härad genom tiderna och om de traditioner, som äro knutna till dem. Boken innehåller vidare en förteckning över häradshövdingar och lagläsare i Norra och Södra Vedbo samt återger slutligen i moderniserad stavning texten i Norra Vedbos äldsta bevarade dombok från 1565.

S. P.

 

    Aktiebolagslagen på engelska. Svenska handelsbanken har låtit utgiva nya aktiebolagslagen på engelska. (The Stock Corporation Act of 1944. Translated from the Swedish. Published by aktiebolaget Svenska handelsbanken. Stockholm 1949. 184 s. Inb. kr. 24.00.)
    I förordet uppges att åtskilliga framställningar gjorts till banken om en engelsk översättning av lagen. Eftersom de flesta kommit från amerikanskt håll har man i den nu verkställda översättningen, när divergenser förelegat mellan engelskt och amerikanskt legalt språkbruk, valt de amerikanska termerna.
    Översättningen är ej åtföljd av någon kommentar till lagtexten men har försetts med en utförlig innehållsförteckning.

B. L.

 

24—497004. Svensk Juristtidning 1949.