Lagrådet har nedannämnda dagar 1949 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    Mars 18. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 21 dec. 1945 (nr 872) om verkställighet av frihetsstraff m. m. Föredragande: byråchefen f. lagärenden i just.dep. hovrättsrådet Bengt Lassen.
    Mars 22. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation, m. m. Föredragande: hovrättsrådet Hugo Henkow.
    Mars 29. Förslag till lag med särskilda bestämmelser om utskrivning från sinnessjukhus. Föredragande: byråchefen f. lagärenden i inr.dep. e. o. hovrättsassessorn Sven af Geijerstam.
    Mars 31. Förslag till lag om pantlånerörelse. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn Arne Brunnberg.
    April 4. Förslag till lag ang. eftergift i vissa fall från bestämmelserna i 36 § första stycket arbetarskyddslagen d. 3 jan. 1949 (nr 1). Föredragande: chefen f. soc.dep:s rättsavd. hovrättsrådet Yngve Samuelsson.
    s. d. Förslag till lag om ändrad lydelse av 33 kap. 4 § rättegångsbalken,

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 391lag ang. ändrad lydelse av 17 § lagen d. 20 dec. 1946 (nr 808) om lagsökning och betalningsföreläggande (lagsökningslag) samt lag om upphörande i vissa fall av den verkan, tredskodom eller utslag i lagsökningsmål enligt 77 a § utsökningslagen medfört. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn Bertil Alexanderson.
    April 5. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o), 4:o) och 16 :o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 1) om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: lagbyråchefen Lassen.
    April 6. Förslag till lag om ändring i strafflagen. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn Sigurd Dennemark.
    April 7. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 20 dec. 1946 (nr 766) med särskilda bestämmelser ang. bankaktiebolags inlåning samt till lag ang. rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassareserv. Föredragande: byråchefen i fin.dep. hovrättsrådet Henning Nitelius.
    s. d. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 15 och 27 §§ allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939 (nr 293) samt om fortsatt giltighet av samma lag. Föredragande: byråchefen f. lagärenden i folkh.dep. hovrättsrådet Erik Göransson.

B. L.