Nordiskt samarbete angående lagstiftningen om avbetalningsköp. I alla de nordiska länderna pågå f. n. utredningar om revision av gällande lagstiftning om avbetalningsköp. Såsom förutsatts i programmet för det gemensamma nordiska lagstiftningsarbetet (se SvJT 1947 s. 568 och 570) sker revisionen i nordiskt samarbete. Hittills ha tre samnordiska möten hållits, nämligen i Köpenhamn d. 23—25 aug. 1948, i Stockholm d. 8—16 nov. 1948 och i Holmenkollen d. 24 febr.—5 mars 1949. I mötena ha deltagit: från Danmark højesteretsdommer Asbjörn Drachmann Bentzon och prof. Knud Illum med byretsdommer Albert Smith som sekr., från Finland justitierådet Yrjö Hakulinen, från Norge høyesterettsdommer Sverre Grette och prof. Carl Jacob Arnholm med byråsjef Hans Fredrik Marthinussen som sekr. samt från Sverige f. d. justitierådet Rudolf Eklund och prof. Folke Schmidt (se SvJT 1947 s. 315) med hovrättsassessorn Torkel Nordström som sekr. (se SvJT 1948 s. 238). Såsom resultat av dessa möten föreligga nu utkast till lagar om ändring i de olika ländernas lagar om avbetalningsköp. Det är avsett att förslagen skola få sin slutliga avfattning vid ett möte, som planeras att hållas i Finland i september detta år.

T. N.

 

    Nordisk kriminalrättskonferens. På inbjudan av det danska justitieministeriet har d. 24—25 mars i Köpenhamn hållits en konferens av delegerade från Danmark, Finland, Norge och Sverige för dryftande av frågor angående rättighetsförlust som brottspåföljd samt registreringen av brott och förseelser (jfr häfte 4 s. 318).
    Spörsmålet om rättighetsförlust som brottspåföljd saknar ju aktualitet för den svenska rättens vidkommande. I de övriga nordiska länderna har emellertid frågan om en revision av de regler som där gälla angående förlust av olika medborgerliga rättigheter som påföljd för brott länge varit aktuell. Från dansk och norsk sida framhöll man dock att man med hänsyn till krigstidens erfarenheter funnit det vara nödvändigt av folkpsykologiska skäl att bibehålla förlust av vissa medborgerliga rättigheter, t. ex. rösträtt och behörighet att inneha offentlig tjänst som påföljd för landsförräderi och andra grova brott mot staten.
    I fråga om registreringen av brott och förseelser voro de delegerade ense om att den registrering som sker inom polisväsendet bör vara så fullständig som möjligt men att polisregistren endast böra få användas för spanings- och identifieringsändamål. I fråga om den allmänna straffregistreringen diskuterades olika åtgärder i syfte att trygga registrens sekretess.
    Delegerade voro: för Danmark departementschef Eivind Larsen, fængselsdirektør H. Tetens, prof. Stephan Hurwitz, kontorchef Erik Vetli och fuldmægtig H. Schaumburg-Christensen; från Finland justitierådet Heikki Tauleri; från Norge højesterettsdommer Erik Solem, sorenskriver Ole F. Harbek och riksadvokat R. Aulie; samt från Sverige lagbyråchefen Bengt Lassen och hovrättsfiskalen Sven Ersman.
    Förslag framfördes om konferensens fortsättande i Helsingfors vid sommarens slut.

S. E.