Malte Rutger Frans Benedikt Axelsson Salomon Stevelius avled d. 13 febr. 1949. Han var född i Karlskrona d. 26 febr. 1901, avlade studentex. i Malmö 1918 och jur. kand. ex. i Lund 1922. Efter tingstjänstgöring blev han 1924 biträdande jurist å Hegardts advokatbyrå i Malmö, där han blev delägare 1931. Från 1932 var han ensam innehavare av byrån. Han var sedan 1928 led. av Sveriges advokatsamfund.

 

    Carl Olof Hammarskjöld avled d. 16 febr. 1949. Han var född i Tuna, Kalmar län, d. 10 febr. 1880, avlade mogenhetsex. i Linköping 1898 och blev jur. utr. kand. i Uppsala 1903. Från 1906 drev han advokatrörelse i Halmstad och var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1910.

 

    Knut Dahlberg avled d. 10 febr. 1949. Han var född i Malmö d. 23 maj 1877, avlade mogenhetsex. där 1895 och blev jur. utr. kand. i Lund 1900. Efter tingstjänstgöring blev han polisnotarie i Malmö 1906, stadsnotarie 1908 och rådman 1913. Han var statsråd och chef för jordbruksdepartementet d. 30 mars—19 okt. 1917 och konsultativt statsråd d. 27 okt. 1920—13 okt. 1921. Sistnämnda år utnämndes han till häradshövding i Sollentuna och Färentuna domsaga, där han dock kvarstod endast till 1922, då han blev vice verkställande direktör i Svenska handelsbanken. 1928 blev han verkställande direktör i Svenska bankföreningen, vilken post han lämnade 1942. Han har som ordf. lett åtskilliga statliga kommittéer och nämnder och deltagit i ett betydande antal både statliga och kommunala utredningar. Han var sålunda bl. a. ordf. i Centrala skiljenämnden för arbetstvister, bolagsskatteberedningen och clearingnämnden, v. ordf. i folkhushållningskommissionen samt led. av stadsplanelagstiftningskommittén, skatteutjämningsberedningen, rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap och valutakontorets styrelse.

 

    Abraham Unger avled d. 23 febr. 1949. Han var född i Söderala, Gävleb.län, d. 31 okt. 1870, blev student 1889 och avlade jur. kand. ex. i Uppsala 1895. Påföljande år inträdde han som amanuens i civildepartementet, men övergick 1900 till jordbruksdepartementet, där han blev kanslisekr. 1906. 1913 blev han föredragande i sjöförsvarsdepartementet och utnämndes 1915 till expeditionschef i detta departement. 1917 blev han tillika statssekreterare i departementet. 1921 utnämndes han till landshövding i Värmlands län, vilket ämbete han uppehöll till 1936, då han avgick med pension.