400    Justitiedepartementet. K. M:t har 28 april 1949 uppdragit åt hovrättsassessorn Allan Björklund, såsom medlem i den internationella civila luftfartsorganisationens i Montreal (ICAO) juridiska kommitté, att närvara vid sagda kommittés fjärde session i Montreal instundande juni månad.
    Statsrådet Danielson har 1 april 1949, med stöd av K. M :ts bemyndigande, förordnat hovrättsfiskalen Gustaf Petrén att vara sekreterare åt de sakkunniga för fortsatt utredning rörande det administrativa besvärsinstitutet och därmed sammanhängande frågor (jfr s. 318).

 

    Utrikesdepartementet. K. M:t har 22 april 1949 förordnat finanssakkunnige i utrikesdepartementet, envoyén Dag Hammarskjöld till kabinettssekreterare (efter frih. Hans Beck-Friis, som förordnats till ambassadör i Köpenhamn).

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har 28 april 1949 beviljat statssekreraren i försvarsdepartementet Gustav Adolf Widell ledighet tillsvidare fr. o. m. 1 maj 1949 i anledning av uppdrag såsom generalsekreterare åt 1949 års försvarsutredning ävensom förordnat kanslirådet i departementet Gunnar Christiansson att under ledigheten uppehålla statssekreterarbefattningen.

 

    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har 16 mars 1949, med stöd av K. M:ts bemyndigande, tillkallat underståthållaren Martin Wahlbäck, tillika ordf., att jämte vissa andra personer såsom utredningsman företaga en allmän översyn ur rationaliseringssynpunkt av gällande statsbidragsbestämmelser.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 18 mars 1949, med stöd av K. M:ts bemyndigande, såsom sakkunniga för utredning om revision av lagen om ägofred tillkallat, bland andra, landshövdingen Bertil Fallenius, tillika ordf.

 

    Strafflagberedningen. K. M:t har 22 april 1949 medgivit att sekreteraren i strafflagberedningen, hovrättsfiskalen Sven Ersman må under tiden 7 maj—16 juni 1949 för beredningens räkning dels i England bedriva straffrättsliga studier på ungdomsbrottslighetens område, dels ock i Belgien studera det där tillämpade systemet för personundersökning.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    8 april 1949 till hovrättsråd i hovrätten för Västra Sverige utnämnt assessorn i Svea hovrätt, statssekreteraren i försvarsdepartementet Gustav Adolf Widell (över stat) och assessorn i förstnämnda hovrätt Björn Widegren;
    28 april 1949 till horättsråd i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 maj 1949 utnämnt assessorn i samma hovrätt Per-Axel Hansén.

 

    Krigshovrätten. K. M:t har 24 mars 1949 meddelat lagmannen i Svea hovrätt Gunnar Hagendahl fortsatt befrielse under tiden 1 april—30 juni 1949 från honom såsom ordf. å hovrättens sjätte avdelning åliggande skyldighet att jämväl vara ordf. i krigshovrätten ävensom förordnat f. d. lagmannen i hovrätten Arvid Johansson att under samma tid uppehålla ordförandebefattningen i krigshovrätten. (Krigshovrätten upphör med utgången av juni 1949.)

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 28 april 1949 utnämnt dels assessorn vid rådhusrätten i Malmö Gustaf Höglund till magistratssekreterare i Malmö dels ock exekutionsnotarien Otto Bruzelius till assessor vid nämnda rådhusrätt, båda fr. o. m. 1 maj 1949.

 

Trycklov meddelat 14/5 1949.