456 LITTERATURNOTISER.JØRGEN OVERGAARD. Om ugyldighet av viljeserklæringer på grunn av viljemangler, utnytting og utilbørlige vilkår. Oslo 1948. 101 s. Jacob Dybwad.

 

    I föreliggande skrift genomgås, såsom redan titeln utvisar, ett utomordentligt omfattande ämnesområde. Framställningen, som först upptager en redogörelse för en rad utländska rättsordningars innehåll i hithörande delar, behandlar en mängd skiftande grunder för rättsärendens ogiltighet, både sådana som omnämnas i avtalslagen och andra. I olika kapitel dryftas, vad viljefelen beträffar, icke blott tvång, svek och ocker utan även vad förf. kallar oaktsamt vilseledande, oredlighet och ond tro, rättsbrott mot tredje man, synbara brister i viljan o. s. v.
    Det säger sig självt att ett arbete, som vill — på detta begränsade utrymme — spänna över så mycket, icke gärna kan ge något större vetenskapligt utbyte. Även till de mest invecklade och svårbedömbara spörsmål tager förf. ofta alltför lätt ställning, med en motivering på några rader eller eljest helt kortfattat. Den omfattande nordiska litteraturen i ämnet utanför Norge — och i all synnerhet den svenska — behandlas i ett otal fall icke alls eller helt flyktigt. Icke ens Ussings grundläggande undersökningar på området synes förf. på allvar ha tillgodogjort sig, även om denne vid vissa tillfällen citeras.
    De »singulära» bestämmelserna i 8 § skuldebrevslagen och 34 § försäkringsavtalslagen få det betyget, att de äro i sig själva irrationella och stå i strid med god lagstiftningsteknik (s. 96). Ett hårt omdöme må man säga!
    Skriften innehåller dock, genom de översikter den upptager, en del av intresse. Och här och där förekomma uttalanden som synas beaktansvärda.

Hjalmar Karlgren.

 

SIGURD DENNEMARK. PM för befattningshavare vid krigsmakten angående den nya militära straff- och processlagstiftningen. Sthm 1949. Armébokförrådet. 66 s.

 

    På uppdrag av chefen för försvarsstaben har hovrättsassessorn Sigurd Dennemark, som tagit verksam del i tillkomsten av den nya militära lagstiftningen och följdförfattningarna därtill, skrivit en redogörelse för vad som gäller på området. Framställningen, som röjer förf:s djupa förtrogenhet med ämnet, riktar sig främst till de militära cheferna men är av stort värde och intresse också för de jurister som äro nödsakade att orientera sig på ifrågavarande område.
    Promemorian saknar sakregister men är försedd med ett utförligt innehållsregister, som underlättar uppsökandet av erforderliga uppgifter.

B. L.

 

P. LEREBOURS-PIGEONNIÉRE. Précis de droit international privé. Cinquiéme edition. Paris 1948. Dalloz. 559 s.
    Denna välkända handbok i fransk internationell privaträtt har under fjolåret utkommit i en ny upplaga, vilken redovisar de senaste årens lagstiftning och viktigaste rättsfall. Bland behandlade nya lagar märkes främst 1945 års Code de la nationalité frangaise, som innefattar en nydaning av reglerna om förvärv och förlust av franskt medborgarskap.

S. P.