Finlands högsta domstol. Justitierådet Niilo Luukanen utnämndes d. 9 febr. 1949 till häradshövding i Birkala domsaga (se om honom SvJT 1946 s. 472). Till innehavare av det härigenom ledigblivna justitierådsämbetet utnämndes d. 18 febr. 1949 adjungerade ledamoten av högsta domstolen, hovrättsrådet Matti Mali.
    Adjungerade ledamoten av högsta domstolen, f. d. justitierådet John Stenström avled d. 3 mars 1949. Till adjungerade ledamöter förordnades d. 18 mars 1949 hovrättsrådet i Åbo hovrätt E. S. Eskola och assessorn i Vasa hovrätt Eero Corell.
    Justitierådet Mali är född i Åbo 1903, avlade högre rättsexamen 1925 och blev v. häradshövding 1928. Han har tjänstgjort och avancerat i Åbo hovrätt, där han 1937 blev assessor och 1948 hovrättsråd. Adjungerad ledamot i högsta domstolen blev han 1948 (se SvJT 1948 s. 683).

B. P-n.

 

    Juris adjunkterna vid Helsingfors universitet äro sju till antalet. Adjunkturerna äro ordinarie statstjänster, som giva innehavarna en ställning på den akademiska trappstegen närmast efter professorerna. Dessa tjänster fylla ett dubbelt ändamål. Dels bereda de möjligheter till en viss fördelning av undervisnings- och tentamensbördan, som är förhållandevis stor då all juristutbildning i Finland koncentrerats till ett enda universitet. Dels utgör ett sådant mellantrappsteg ett värdefullt led i tryggandet av återväxten på den rättsvetenskapliga banan. Under tidigare år har återväxten varit så klen, att flere av dessa adjunkturer varit lediga, men en märkbar förbättring i läget har nu inträtt. För närvarande ha sex av dessa adjunkturer ordinarie innehavare, vilket är något som är värt att uppmärksamma och som ger anledning till några upplysningar om denna »återväxt».
    Till adjunkter ha utnämnts: i allmän lagfarenhet och civilrätt d. 28 juni 1941 jur. dr Ilmari Melander, i civilrätt d. 26 juni 1946 jur. dr Martti Rautiala, i offentlig rätt d. 28 juni 1946 jur. dr Paavo Kastari, i process och straffrätt d. 17 mars 1948 jur. dr Tauno Ellilä, i civilrätt d. 8 juni 1948 docenten Väinö Vihma samt i straff- och processrätt d. 29 dec. 1948 jur. dr Niilo Salovaara.
    Adjunkturen i nationalekonomi, finanslära och statistik blev ledig genom att dess innehavare kanslirådet, fil. dr Leo Harmaja d. 15 nov. 1945 utnämndes till prof. i nationalekonomi vid Tekniska högskolan Helsingfors. Prof. Harmaja har under hela vakanstiden förestått adjunkturen, som ännu icke kunnat återbesättas. Han avled d. 7 maj 1949.
    Av adjunkterna förestår Melander för närvarande den ena professuren i ekonomisk rätt och Rautiala en av professurerna i civilrätt.
    Samtliga adjunkturer äro finskspråkiga men förslag föreligger om inrättande av en svenskspråkig adjunktur.

B. P-n.