Sveriges juristförbund höll ordinarie fullmäktigmöte i Lund d. 25—26 mars 1949. I mötet deltogo ett nittiotal fullmäktige. Därjämte närvoro ett antal andra intresserade medlemmar, däribland ledamöter av styrelserna för sådana sektioner, vilkas styrelser sammanträdde i samband med årsmötet.
    Efter gemensam lunch på Riddarsalen i Malmöhus slott, samlades fullmäktige d. 25 mars i landstingssalen i Malmö rådhus. Mötet öppnades av förbundets ordförande, ombudsmannen Rune Kristensson.
    Enligt verksamhetsberättelsen för 1948 hade juristförbundet vid början av året 3,346 medlemmar och vid dess slut 3,581.
    Förbundets territoriella organisation har under året utökats med en lokalavdelning för Jönköpings län (ordf. hovr.fisk. B. Adéll). I övrigt funnos 1948 lokalavdelningar för Skåne (ordf. stadsfogden G. Björck), för Kronobergs län (ordf. länsnotarien C. A. Noring), för Västra Sverige (ordf. advokaten R. Hedén), för Skaraborgs län (ordf. länsnotarien A. Söderström), för Jämtlands län (ordf. länsassessorn F. Holmberg) samt för Norrbottens län (ordf. landssekr. O. Wik). Den fackmässiga organisationen omfattade sektionerna för jurister vid statliga domstolar (ordf. hovr.rådet B. Kjellin) vid rådhusrätter (ordf. borgmästaren A. Lindskog), vid central statsförvaltning (ordf. byrådirektören H. Carlman), i lokal statsförvaltning (ordf.länsassessorn F. Lindberg), inom polis- och åklagarväsendet (ordf. stadsfiskalen L. Asplund), i kommunal förvaltning (ordf. komm.borgmästaren G. Dalén), i enskild tjänst (ordf. dir.assistenten G. Leo), för vetenskapligt verksamma jurister (ordf. prof. H. Munktell) samt sektionen Sveriges yngre juristers förening (ordf. sekr. C.-F. Lindell).
    Förbundets förhandlingsverksamhet koncentrerades under förra delen av verksamhetsåret på de två betydelsefulla konflikterna i Stockholm och Göteborg. Förhandlingar ha jämväl förts med ett betydande antal kommuner och med åtskilliga statliga myndigheter. Resultatet av förhandlingsverksamheten får bedömas såsom gynnsamt med hänsyn till den under året uppkomna kärvheten på lönemarknaden, vilken drabbade alla löntagare, även de mest eftersatta, och slutligen kulminerade i det s. k. lönestoppet. Överläggningar ha förts bl. a. med generaldirektören Stridsberg såsom ledare av den s. k. chefslöneutredningen. Yttranden ha avgivits i åtskilliga frågor. I vissa frågor av allmänt fackligt intresse har förbundet företrätts av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation), vartill förbundet är anslutet.
    D. 26 mars förrättades val av 1. v. ordf., 7 styrelseledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen fick följande sammansättning: ombudsmannen Rune Kristensson, ordf., revisionssekreteraren Carl Svennegård, 1 :e v. ordf., stadsfiskalen Lennart Asplund, 2:e v. ordf., Stockholm, stadsfogden Gillis

NOTISER. 479Björck, Lund, taxeringsinspektören Bengt Bohman, byrådirektören Holger Carlman, 1 :e byråsekreteraren Arne Forsström och hovrättsassessorn Per Erik Furst, Stockholm, tingsnotarien Leif Gräntze, Lund, advokaten Ragnar Hedén, Göteborg, amanuensen Åke Leissner och direktörsassistenten Gunnar Leo, Stockholm, borgmästaren Axel Lindskog, Varberg, drätseldirektören Harry Rydqvist, Östersund, docenten Per Stjernqvist, Lund, jur.stud. Lars Thornander, Stockholm, och länsnotarien Carl Gustaf Wennberg, Luleå. Suppleanter: sekreteraren Carl-Fredrik Lindeli, Stockholm, länsnotarien Arne Söderström, Mariestad, länsassessorn Erik Axelson, Göteborg, och assessorn Carl Olof Jönsson, Malmö.
    Ombudsmannen C. J. Almqvist, Saco, höll föredrag över ämnet »Saco och förbundsarbetet» och prof. Folke Schmidt över ämnet »Juristutbildningen». Föredragen åtföljdes av diskussioner.
    På aftonen hölls avslutningsmiddag på Malmö rådhus. I denna deltog i det närmaste 200 personer. Bland förbundets gäster märktes hovrättspresidenten Ivar Wieslander, borgmästaren Th. Munck af Rosenschöld samt stadsfullmäktiges i Malmö ordförande Emil Olsson, alla med fruar. Ett sextiotal av de deltagande förbundsmedlemmarna åtföljdes av sina damer.
 

Per-Erik Fürst.