Styrelsen för Tore Alméns minnesfond har vid sammanträde d. 14 mars 1949, 30-årsdagen av Alméns bortgång, beslutat att avsätta 30,000 kronor som bidrag till anordnande av en nordisk juriststämma i Sverige för juris studerande från Nordens samtliga juridiska fakulteter.
    Minnesfondens styrelse består av följande ledamöter: riksmarskalken Ekeberg, utsedd av Högsta Domstolen, prof. Halvar G. F. Sundberg, utsedd av juridiska fakulteten i Uppsala, prof. Ragnar Bergendal, utsedd av juridiska fakulteten i Lund, prof. Karl Benckert, utsedd av stats- och rättsvetenskapliga fakulteten i Stockholm, advokaten Tom Forssner, utsedd av Sveriges advokatsamfund, direktören Tage Wärn, utsedd av Svenska bankföreningen, direktören Gustaf Sahlén, utsedd av Stockholms handelskammare, samt f. d.justitierådet Rudolf Eklund och f. d. presidenten Karl Schlyter, båda utsedda av styrelsen.

 

    Resestipendier till domare och domaraspiranter. Årets riksdag har, med bifall till K. M:ts därom i statsverkspropositionen under andra huvudtiteln (s. 53) gjorda förslag, jämväl för budgetåret 1949/50 beviljat ett reservationsanslag å 10,000 kronor till resestipendier åt domare och domaraspiranter. Ansökning om dylikt stipendium skall göras bos K. M:t före 1 april (Se Sv. förf.saml. nr 195/46.) Vid ansökningstidens utgång i år hade framställningar, i allmänhet avseende processrättsliga studier, inkommit till justitiedepartementet från 55 domare och domaraspiranter.(Där jämte hade efter ansökningstiden 2 dylika framställningar ingått.) K. M:t har behandlat ansökningarna d. 22 april 1949. Därvid tillerkändes 36 av de sökande, vilka anmält sig i rättan tid, stipendium. Av stipendiaterna voro 2 justitieråd, 4 revisionssekreterare, 12 hovrättsdomare, 2 lantdomare, 4 stadsdomare och 12 domaraspiranter (hovrättsfiskaler och tingssekreterare)

C. G. B.