480 NOTISER.    Föreningen Sveriges polismästare har under år 1948 hållit sitt årssammanträde d. 4 nov. då olika aktuella spörsmål behandlades. Föreningen utgör en sammanslutning av rikets polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästarna Erik Ros, ordf., Ernst Fontell, v. ordf, Adolf Dahlberg och Hans Eriksson, kassaförvaltare samt biträdande polisintendenten Åke Hasselrot, sekr., med polismästarna Gillis Kleberg och Einar Holmberg samt polisintendenten Gustaf Bäckman såsom suppleanter. Medlemsantalet är 30.

 

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund hade sitt årsmöte i Sundsvall d. 12 mars 1949. Därvid förekom diskussion angående hovrättsprocessen med inledningsanförande av hovrättspresidenten Knut Elliot och advokaten A. Hemming-SjÖberg.
    Styrelsen består efter årsmötet av advokaten Curt Ekdahl i Gävle såsom ordförande samt advokaterna Olof Rödöö i Östersund och Sigurd Nilsson i Umeå, David Nilzén i Sundsvall och Per Hjalmar Lindman i Malmberget såsom ordinarie ledamöter med advokaterna Alex Rehn i Skellefteå, Henrik Lindblom i Örnsköldsvik och Hilding Gagge i Gällivare såsom suppleanter. Avdelningen har 66 ledamöter.

 

    Folke Kristofer Billing avled d. 20 mars 1949. Han var född i Jönköping d. 22 dec. 1886, avlade mogenhetsex. i Göteborg 1906 och blev jur. kand. i Uppsala 1911. Efter tingstjänstgöring anställdes han 1914 å Ph. Lemans advokatbyrå i Göteborg. Sedan 1918 var han led. av Sveriges advokatsamfund.

 

    Folke Jörgensen avled d. 19 mars 1949. Han var född i Lund d. 25 sept. 1881 och avlade där mogenhetsex. 1901 och hovrättsex. 1905. Efter tingstjänstgöring anställdes han 1908 å advokatfirman Drakenberg & von Sneidern, Göteborg, där han blev delägare 1918. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1910.

 

    Nils Einar Stenbeck avled d. 5 maj 1949. Han var född i Uppsala d. 27 maj 1881, avlade mogenhetsex. i Stockholm 1900, inskrevs s. å. vid Uppsala universitet och avlade jur. utr. kand. ex. där 1905. Efter att ha suttit ting tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han erhöll fiskalsförordnande 1909, blev adj. ledamot 1910, fiskal 1915 och hovrättsråd 1917. 1914 hade han blivit förordnad som revisionssekreterare och blev ord. revisionssekreterare 1919. Under åren 1911—14 biträdde han inom justitie- och civildepartementen samt blev ledamot av lagberedningen 1915. Lagberedningen tillhörde han som ledamot till 1926, då han inträdde i Högsta domstolen. Han lämnade justitierådsämbetet 1933 för ordförandeskapet i aktiebolagskommittén. 1935 blev han ordförande i lagberedningen. 1941 inträdde han ånyo i Högsta domstolen. Han var domstolens äldste ledamot från 1944 och dess ordförande från d. 1 jan. 1948 till sin avgång d. 31 maj s. å. (Jfr även s. 401 ff.)

 

Trycklov meddelat 31/5 1949.