Jönköpingsstudier. Minnesskrift utgiven av Jönköpings humanistiska förbund med anledning av dess 50-åriga tillvaro 1899—1949. Sthm 1949. Norstedt. 165 s. Kr. 5.35. — Svenska humanistiska förbundet 59.

 

    Anledningen till att Jönköpings humanistiska förbunds minnesskrift omnämnes i dessa spalter är icke att anm. funnit sig böra hylla förbundet för den kulturgärning som det, »angeläget att i sin — — — verksamhet icke släppa kontakten med all humanistisk bildnings ursprung: den grekiska och romerska antiken», utfört i sin landsända och i vilken, enligt vitsord i förordet, Göta hovrätts jurister, som sig bort, deltagit; den är i stället den, att det synts lämpligt att fästa SvJT:s läsares uppmärksamhet på några i skriften förekommande uppsatser av juridiskt intresse. Två äro skrivna av lagmannen OLOF LÖTHNER, som i den ena berättar om »En hetlevrad hovrättsdomare från 1700-talets början», hovrättsassessorn Lars Stierneld, och i den andra lämnar en — dock närmast för lekmän avsedd — redogörelse för »Byggningabalken i 1734 års lag». Lektorn RAGNAR OLSSON skriver om »Häradshövdingarna och allmogens riksdagsmannaval under frihetstiden», en intressant erinran om häradsrätternas roll i vår äldre stats- och förvaltningsrätt. Slutligen lämnar centralbibliotekarien H. AF TROLLE i sin redogörelse för »Den Lindströmska samlingen vid Jönköpings stadsbibliotek »vissa bibliografiska notiser också från juridikens område.

B. L.