Ur Svensk författningssamling 1949.
    217. KK 22 april 1949 ang. expeditioner m. m. som skola vara försedda med Konungens underskrift och kontrasignation av vederbörande föredragande.
    224. Lag 20 maj 1949 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m.
    227. KF 13 maj 1949 om ändrad lydelse av 3 § lotteriförordningen d. 19 maj 1939 (nr 207).
    238. Lag 20 maj 1949 ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o), 4:o) och 16 :o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt.
    247. Lag 27 maj 1949 om ändrad lydelse av 33 kap. 4 § RB.
    248. Lag 27 maj 1949 ang. ändrad lydelse av 17 § lagen d. 20 dec. 1946 (nr 808) om lagsökning och betalningsföreläggande (lagsökningslag).
    249. Lag 27 maj 1949 om upphörande i vissa fall av den verkan, tredskodom eller utslag i lagsökningsmål enligt 77 a § UL medfört.
    254. KCirk 27 maj 1949 ang. val av jurymän enligt den nya tryckfrihetsförordningen.
    273. Lag 3 juni 1949 om ändrad lydelse av 1, 15 och 27 §§ allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939 (nr 293) samt om fortsatt giltighet av samma lag.
    326. KK 10 juni 1949 om rikets vattendomstolar.
    334. Lag 18 juni 1949 om ändring i strafflagen.
    335. KK 10 juni 1949 om ändrad lydelse av 18 § domsagostadgan d. 11 juni 1943 (nr 290).
    352. Lag 18 juni 1949 ang. ändring i lagen d. 21 dec. 1945 (nr 872) om verkställighet av frihetsstraff m. m.
    353. KK 18 juni 1949 om ändring i kung. d. 21 juni 1946 (nr 298) ang. översändande av domar i vissa brottmål m. m.
    354. KK 18 juni 1949 om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 21 juni 1946 (nr 300) ang. straffdoms befordran till verkställighet. B. L.