548 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Henrik Sachs †. Den 20 mars 1949 avled i Zürichoverretssagfører Henrik Sachs. Född i Köpenhamnden 14 juli 1884, avlade han cand. jur. ex. 1908, blev overretssagfører 1911 och beskikket forsvarer1916. Bland sina danska kolleger var han en markant personlighet. Åren 1922—1932 var han redaktör för Sagførerbladet, sagførersamfundets officiella organ. Sedan 1927 redigerade han påpassligt och intelligent den länge varje vecka återkommande avdelningen »Lov og Ret» i Berlingske Tidende, därhan med stor vakenhet särskilt följde de nya danska retspleje- och strafflagarnas tillämpning. Han var en ypperlig skribent, som med levande intresse ochmed starkt sinne för det aktuella löste sina litterära uppgifter på ett förträffligt sätt. Han tog ofta ordet på fackliga möten, och hans inlägg var enligt kollegers vittnesbörd alltid präglade av klokhet och vetande. Han var medlem av flera kommissioner angående ändringar i retspleje- och konkurslagarna. I hög grad nordiskt intresserad, var han en ivrig deltagare i de nordiska juristmötena och representerade ofta sitt land i juristsammanslutningar av olika slag, särskilt i Sverige. Såsom flykting i Stockholm under kriget kände Sachs sig som hemma i det svenska justitiedepartementet, där han under arbetet på den svenska rättegångsreformens genomförande tillhandahöll sina rika och värdefulla erfarenheter från dansk processlagstiftnings tillämpning. Från Sverige medförde han hem en vidgad kännedom om svensk kriminalpolitik, för vilken han städse varit en varm förespråkare.

K. J. S.

 

    Handelshøjskolen i København. D. 1. april 1949 oprettedes det første juridiske professorat uden for de to universiteter, nemlig et professorat i erhvervsret ved handelshøjskolen i København, der ejes og drives af »Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse« under handelsministeriets tilsyn og med betydelig statsstøtte.
    Til professor er udnævnt landsretssagfører Jan Kobbernagel, der siden 1942 har virket som lektor og siden 1944 som docent ved højskolen. Professor Kobbernagel er født 1910, blev juridisk kandidat i 1935 og har siden 1938 drevet virksomhed som landsretssagfører. I 1938 erhvervede han Københavns universitets guldmedalje for en afhandling om båndlæggelse og har siden bl. a. udgivet en bog om aktieselskabsret »Ledelse og ansvar» 1945. Endelig har professor Kobbernagel forfattet en afhandling om forhandler konsignation, der udkommer i nær fremtid.

Hv.

 

    Flere faste dommerstillinger i landsretterne. Som følge af de faste landsdommeres virksomhed med behandlingen af forræderisagerne og stigningen i antallet af de ordinære retssager er der for tiden konstitueret 17 dommere i Østre Landsret og 8 dommere i Vestre Landsret. Da stigningen i de ordinære sagers antal må antages at være permanent, er der ved en lov af 12. april 1949 om ændringer i retsplejeloven normeret yderligere 3 faste dommerstillinger i Østre Landsret og 2 i Vestre Landsret, således at der — foruden præsidenterne — bliver 26 faste dommere i Østre Landsret og 16 i Vestre Landsret.

Hv.