Fastighetsboksarbetet. I denna tidskrifts årgång 1948 (s. 621) har senast redogjorts för huru långt arbetet med uppläggande av nya fastighetsböcker i domsagorna hunnit t. o. m. år 1947. Under 1948 har arbetet fortgått i den mån tillgängliga arbetskrafter så medgivit. Arbetsresultatet har emellertid,

NOTISER. 553såsom framgår av nedanstående tabell, blivit allt sämre. År 1948 färdigställdes nämligen endast 13,377 upplägg mot 31,520 resp. 41,670 åren 1947 och 1946.

 

Domsagor underAntal upplagda fastigheter
 1 9461 9471 948
Svea hovrätt14 2068 8753 817
hovrätten för nedre norrland4 0481 868
Hovrätten för övre norrland4 2502 2223 578
göta hovrätt14 4813 838640
hovrätten för västra sverige4 1241 611
Hovrätten över skåne och blekinge8 7338 4131 863
summa för hela riket41 67031 52013 377

    Under 1948 ha nya fastighetsböcker färdigställts för 2 domsagor (föregående år 9 domsagor). Arbetet är därmed avslutat i 69 domsagor, därav 23 under Svea hovrätt (38 domsagor inalles), 5 under hovrätten för Nedre Norrland (10), 5 under hovrätten för Övre Norrland (10), 16 under Göta hovrätt (26), 13 under hovrätten för Västra Sverige (15) och 7 under hovrätten över Skåne och Blekinge (16). Under innevarande år beräknas arbetet kunna avslutas i ytterligare 8 domsagor, där relativt få upplägg återstå att överföra till nya böcker. Vidare är att anmärka att hittills under innevarande år, enligt K. M:ts medgivande, särskild kvalificerad arbetskraft ställts till förfogande i 3 domsagor för arbetets påskyndande. Ytterligare framställningar i sistnämnda hänseende lära vara att vänta. — Vid 1948 års utgång återstodo för hela riket att upplägga cirka 149,000 fastigheter, därav cirka 78,000 inom Kopparbergs län.1

C. G. B.