Justitiedepartementet. K. M:t har 20 maj 1949 utnämnt till kansliråd i departementet fr. o. m. 1 juli 1949 e. o. kanslirådet Ragnar Kihlgren samt till förste kanslisekreterare fr. o. m. s. d. e. o. förste kanslisekreteraren Olof Melén och t. f. förste kanslisekreteraren Sigrid Linders.
    Chefen för justitiedepartementet har 3 juni 1949 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat riksåklagaren Maths Heuman att såsom utredningsman utarbeta bestämmelser ang. förfarandet med egendom, som beslagtagits eller förklarats förverkad.
    Statsrådet Danielson har
    4 maj 1949 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat
    dels landshövdingen T. Bergquist, tillika ordf., samt statskommissarien B. Johnsson, direktören A. Lindencrona, generaldirektören A. Swartling och ledamoten av riksdagens andra kammare redaktören K. Ward att såsom sakkunniga inom justitiedepartementet verkställa utredning rörande effektivisering av rationaliseringen inom statsförvaltningen.
    dels ock kanslichefen i statens organisationsnämnd G. Dahlberg, kanslichefen i statens sakrevision E. Cardelius och kanslichefen hos statsrevisorerna K. Arvidsson för att såsom experter stå till de sakkunnigas förfogande ;
    14 maj 1949 förordnat byråchefen G. Lindencrona att vara sekreterare åt de sakkunniga.

 

    Inrikesdepartementet. K. M :t har 22 april 1949 förordnat e. o. assessorn i Göta hovrätt Liss-Eric Björkman att fr. o. m. 9 maj 1949 tillsvidare biträda inom inrikesdepartementet vid handläggning av de ärenden, som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    6 maj 1949 till hovrättsråd i hovrätten för Nedre Norrland utnämnt assessorn i hovrätten Allan Björklund;
    s. d. till vice ordf. å avdelning vid nyssnämnda hovrätt för tiden t. o. m. dec. 1952 förordnat hovrättsrådet Ivar Mankell;
    13 maj 1949 till assessor i hovrätten för Västra Sverige utnämnt t. f. byråchefen vid justitiekanslersämbetet, e. o. assessorn vid samma hovrätt Eric Stangenberg ;
    20 maj 1949 till e. o. assessorer förordnat i hovrätten för Västra Sverige adjungerade ledamoten i samma hovrätt Torvald Hellquist och i Göta hovrätt adjungerade ledamoten i samma hovrätt Bertil Adèll.
    10 juni 1949 till assessor i hovrätten för Nedre Norrland utnämnt e. o. assessorn i hovrätten Voldmar Körlof.

 

    Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under år 1948 har fiskalsförordnande meddelats för: i Svea hovrätt B. A. B. Steen, Ella Köhler, J. Malmström, P. Langenfelt, B. Holmquist, S. Melin, L. Bruhn, L. Schoultz, N. Edwall, S. Norrman, Ingemo Hagstroem, U. Lyttkens, Ingegärd Söderqvist, J.

560 PERSONALNOTISER.Gyllenswärd, A. Elowson, N. Vasseur, G. Sterner, J. Åkerman, K. Lindh, L. Hjerner, G. Nordin, E. Ahnlund och O. Bruun; i Göta hovrätt N. G. Lejefors, S. Klemendz och G. Ekblad; i hovrätten för VästraSverige E. Berggren, Sven Petterson, O. Thulin, S. Sigander och L. Öhrbom; i hovrätten över Skåne och Blekinge G. Borggård, Å. Roth, C. Nordström, Å. Lerenius, C. Munck af Rosenschöld och C. G.Wargelius; i hovrätten för Nedre Norrland C.-G. Grotander; i hovrätten för Övre Norrland S. C. Lagerlöf (1947), F. Fredlund, A. Meurling, S. Marcus och S. Bälter.