ERWIN MUNCH-PETERSEN. Tvangsfuldbyrdelse og foreløbige Retsmidler. 4. udvidede og ændrede Udgave af H. Munch-Petersen: Den danske Retspleje III. G. E. C. Gads Forlag. København 1948. XVIII + 388 s.

 

    Författarens fader, prof. H. Munch-Petersen, utgav på sin tid ett stort verk, »Den danske Retspleje», grundat på processlagen av år 1916. Andra upplagan av detta verk utkom under åren 1923—26. Dess tredje del behandlade tvangsfuldbyrdelse och foreløbige retsmidler, i stort sett samma rättsområde som vår utsökningslag. I det nämnda verket liksom i den danska processlagen framträder exekutionen såsom en avdelning av »den borgerlige retspleje», motsvarande vad vi kalla rättegång i tvistemål. Ur systematisk synpunkt har detta otvivelaktigt vissa fördelar. Sålunda betonas därigenom starkt exekutionens karaktär av process, ett förhållande som ej torde ha stått alldeles klart för svenska jurister särskilt av äldre årgång.
    Erwin Munch-Petersen, som efterträtt sin fader på lärostolen i processrätt vid Köpenhamns universitet, har tidigare utgivit nya upplagor såväl av ovan nämnda tredje del som ock av »Den danske Retsplejes» femte del, »skifteretten» (konkursrätt m. m.). Det nu föreliggande arbetet utgör som titeln angiver fjärde upplagan av H. Munch-Petersens ursprungliga framställning av exekutionen. Arbetets omfång har emellertid ökats högst väsentligt, från omkring 250 sidor till närmare 400. Boken är i väsentlig utsträckning omskriven. Särskilt redovisningen av praxis är långt fylligare än i äldre editioner. Man kan därför med all rätt betrakta boken såsom ett självständigt arbete över den danska utsökningsrätten.
    Såsom titeln antyder är framställningen uppdelad på två huvudavsnitt, det ena om tvangsfuldbyrdelse (verkställighet) och det andra om foreløbige retsmidler (handräckning). Dispositionen av det förra, till omfånget givetvis större avsnittet gör ett ganska främmande intryck på en svensk jurist. Förf. skiljer mellan två stadier i det exekutiva förfarandet: tvangssikring (säkerställande) och tvangsfyldestgorelse (realisation m. m.). Detta schema passar nog ganska bra när det gäller verkställighet av betalningsanspråk genom en procedur av samma art som vårt utmätningsförfarande. Däremot måste det ställa sig ganska vanskligt att infoga andra exekutionsformer, såsom införsel, vräkning m. fl., i detsamma. Det synes för oss ligga naturligare till att behandla varje särskild exekutionsform för sig efter en framställning av de allmänna regler, som gälla för det exekutiva förfarandet betraktat som en helhet.

606 ANM. AV ERWIN MUNCH-PETERSEN: TVANGSFULDBYRDELSE.    Av foreløbige retsmidler känner den danska rätten två: arrest (på egendom eller person, motsvarande kvarstad och skingringsförbud, resp. gäldsfängelse, som ju ej längre förekommer hos oss) samt forbud (förbud att företaga viss eller vissa handlingar). På detta område synes olikheten gentemot i Sverige gällande rättsregler vara större än i fråga om verkställighet. Härvid kan hänvisas till den intressanta redogörelsen hos NILSSON-STJERNQUIST, Om handräckningsutslag, s. 219 ff. Det lär kunna påstås, att utformningen av handräckningsåtgärderna i svensk rätt icke är helt tillfredsställande. Vid en kommande reform böra naturligen de danska erfarenheterna utnyttjas.
    I det föreliggande arbetet torde den fylliga redogörelsen för praxis erbjuda det största intresset för svenska jurister. På en rad punkter ger den tillfällen att anställa jämförelser mellan dansk och svensk rättsuppfattning i konkreta rättsspörsmål. Att man härvid kan konstatera god överensstämmelse i fråga om ledande synpunkter är ju icke ägnat att väcka förvåning. Arbetets användbarhet för praktiska ändamål förhöjes genom en lätt överskådlig redogörelse för innehållet och ett utförligt sakregister.
    På en del ställen i arbetet lämnar förf. komparativa notiser även från svensk rätt. Dessa utvisa, att förf. väl behärskar svensk litteratur på området. En liten inadvertens förekommer emellertid på s. 31 till not. 37. 12 § svenska utsökningslagen upphävdes, liksom 2 kap. i övrigt, genom lagsökningslagen av år 1937. Några »exekutoriska dokument» av den art förf. avser förekomma ej i svensk rätt. I stället ha vi lagsökningsförfarandet, som torde sakna motsvarighet i Danmark.

Åke Hassler.