JOSEF ESSER. Lehrbuch des Schuldrechts. Karlsruhe 1949. Verlag C. F. Müller. 527 s.

 

    En ny omfattande bearbetning av den tyska obligationsrätten, både dess allmänna och dess speciella del, är i dagens läge en märklig händelse. Förf. är professor vid universitetet i Innsbruck; det är emellertid reglerna i BGB, som boken avser. I förordet motiveras, varför t. o. m. »in einer Zeit des Überwucherns von Vertrag und freiem Rechtsverkehr durch Verwaltungseingriffe und -bindungen aller Art» en vetenskaplig framställning av obligationsrätten, av modernt snitt, måste anses påkallad.
    Esser tillhör med hänsyn till sin läggning samma skola som de stora tyska rättsvetenskapsmännen HECK och Müller-Erzbach; särskilt den förres berömda läroböcker i »Schuldrecht» (1929) och »Sachenrecht» (1930) torde vara rätt välkända för svenska civilister. Han synes ock med framgång fullfölja skolans syften. Förevarande arbete är nämligen, av allt att döma, ett framstående verk, med rikt innehåll och många självständiga synpunkter. Det praktiska anslaget är, trots lagbestämmelsernas ofta doktrinära karaktär, genomgående påfallande.
    Ett originellt drag är att de olika kapitlen eller underavdelningarna av kapitlen inledas med korta exempel avsedda att göra levande för läsaren det behandlade ämnets reella betydelse. Exempelvis börjar det avsnitt, som utreder »Vitet, grundläggande frågor» (s. 104), med följande stycke i finstil: Dansösen Lola Cola har vid sitt engagemang utfäst ett vite av 1,000

 

1 Se om rettsoppgjøret vidare en aktuell artikel i Tidsskrift for Rettsvitenskap (1948 s. 481 ff.) och den framställning om utökad amnesti som nyligen gjorts av prof. Johan Scharffenberg och åtskilliga andra kända norrmän.

LITTERATURNOTISER. 609Mk för varje afton hon »programmwidrig» icke uppträder och 5,000 Mk för varje afton hon i strid mot sitt kontrakt uppträder på främmande scener. Gäller den förra klausulen även vid oförvållat hinder? Och tillåter den senare klausulen, att dansösen uppträder på en annan scen, såframt hon erlägger till den som engagerat henne sistnämnda vitesbelopp?
 

Hjalmar Karlgren.