ALBERT ERNBERG. Grunder för gruverätt till stenkol och eldfasta leror. Skrifter utgivna av Juridiska Fakulteten i Lund. VIII. Lund 1948. Gleerups. 128 s. Kr. 7.50.

 

    1886 års s. k. stenkolslag ter sig såsom lagstiftningsprodukt tämligen egenartad. Grundstommen utgör en i detaljerna mindre väl genomtänkt reglering beträffande stenkolsfyndigheterna i Skåne, men lagen har efterhand utvidgats till att avse bl. a. sådana moderna företeelser som olje- och gasfyndigheter, ja t. o. m. uranhaltigt mineral. I och för sig kan denna splittrade tillkomsthistoria giva upphov till svårknäckta tolkningsproblem, men man må förlåta de juridiska skribenterna, om de föredra att avvakta en reviderad lagstiftning.
    I förestående arbete har prof. Ernberg icke heller givit sig i kast med någon allmän analys av stenkolslagen i dess nuvarande omfattning, utan — såsom även titeln angiver — begränsat framställningen till vissa tolkningsproblem av särskilt intresse för stenkolsindustrien. Att dessa problems lösning nödvändiggjort en tämligen bred historisk utredning, både såsom inledande orientering och i sammanhang med särskilda frågor, är enbart glädjande för forskningen. Såsom en huvuduppgift uppställer Ernberg att klarlägga, i vad mån 1700-talets privilegier för Höganäs stenkolsverk fortfarande hava rättslig betydelse vid sidan av nyare bestämmelser. Här finnas ock viktiga rättsfall, som i sammanhanget ingående diskuteras. I fortsättningen koncentreras framställningen kring en frågeställning, som tydligen vållat tvekan i praktiken, nämligen i vad mån privilegier resp. koncession innefattar rätt att upptaga eldfast lera, även då leran icke befinner sig i nära sammanhang med stenkolsfyndigheterna.
    Den lätthanterliga boken, vid vars läsning man hela tiden känner sig vara under erfaren ledning, avslutas med ett återgivande av den fullständiga texten till ifrågavarande privilegiebrev.

Seve Ljungman.

 

GEORG ÖSTERHOLM. Svensk rättspraxis i vattenmål. Med register. Sthm 1948.— Svenska vattenkraftföreningens publikationer 403 (1948: 6). 51 s. Kr.3.00.

 

GEORG ÖSTERHOLM. Svensk vattenrätt. En litteraturförteckning. Sthm 1949. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer 404 (1948:7). 16 s. Kr. 2.00.

 

    För några år sedan utgav Georg Österholm, numera biträdande vattenrättssekreterare vid Norrbygdens vattendomstol, ett arbete betitlat »Till frågan om rätt att tillgodogöra annan tillhörig vattenkraft och därmed sam-

 

39—497004. Svensk Juristtidning 1949.

610 LITTERATURNOTISER.manhängande spörsmål».1 Enär de rättsfall, som där medtagits och förtecknats, naturligen hänföra sig allenast till de spörsmål, som i arbetet behandlats, är det därför tack värt, då samme författare nu gjort sig den mödan att hopsamla rättsfall rörande vattenmål i allmänhet.
    Samlingen omspänner tiden fram till 1947 års utgång och omfattar rättsfall, som i sista instans avdömts av Högsta domstolen, Regeringsrätten eller hovrätt resp. Vattenöverdomstolen. Även en del vattenmål, som endast redovisats i notiserna till NJA, ha medtagits. Varje rättsfall har helt kort angivits till sitt innehåll under det lagrum, till vilket det närmast hör. Vidare har uppgjorts ett register över rättsfallen, där jämväl återstående enligt vattenlagen avdömda mål från NJA:s notisavdelning medtagits. I förekommande fall har hänvisningar skett till publikationstryck rörande målen.
    Såsom ett värdefullt komplement till det förstnämnda arbetet har författaren utgivit en litteraturförteckning, upptagande kommentarer och annan litteratur av juridisk innebörd, som beröra i vattenlagen eller dithörande författningar behandlade ämnen. Till förteckningen ansluter sig — förutom ett författarregister — en översikt över betänkanden och propositioner till vattenlagen och därtill anslutande författningar. Översikten har på ett originellt men överskådligt sätt uppsatts i tabellform och redovisar även de viktigaste ändringarna i förevarande lagar.
    För alla dem, som komma i kontakt med vattenrättsliga spörsmål, bliva nu anmälda arbeten av stort värde såsom hjälp vid uppsökande av rättsfall, förarbeten till lagar och den sparsamma litteratur på området somfinnes.

N. L.