PHILLIPS HULT. Om juridiska studier. Uppsala och Leipzig 1949. Lundequistska bokhandeln och Otto Harrassowitz. 40 s. Kr. 1.50. — Uppsala universitets årsskrift 1949:5.

 

    Prof. Hult har i den aktuella frågan om de juridiska studiernas reformering (jfr SvJT 1949 s. 145 ff) velat framlägga sina åsikter om vad som brister i den nuvarande ordningen och vad som bör göras till dess bättrande. Det är inget radikalt program som framlägges. Hult anser det »överhuvud taget böra starkt betvivlas, att någon mera genomgripande reform av juris kandidatexamen är av behovet påkallad». Han ger sålunda inte sin anslutning till tanken på en uppdelning av examen i skilda studielinjer. Inte heller gillar han den åsikten att »socialrätten» bör bli föremål för större uppmärksamhet i den juridiska undervisningen (jfr SvJT 1945 s. 787, 1947 s. 411 och ovan s. 578). Man måste, säger han, konsekvent fasthålla vid att de juridiska studierna böra ges en klart rättsvetenskaplig inriktning. Den nuvarande ämnesgrupperingen — med fritt val mellan nationalekonomi och romersk rätt — finner han i stort sett lämplig. Huvudvikten bör läggas på de centrala ämnena straff-, förvaltnings-, civil- och processrätt och inom dessa på deras centrala partier. Vad slutligen angår undervisningsformerna vill han framhålla värdet såväl av föreläsningsformen som av seminarieövningar och de elementära undervisningskurserna.

B. L.

 

1 Se SvJT 1947 s. 420.