Commission mixte pour l'étude comparative des statistiques criminelles rekonstituerad. Denna kommission tillsattes år 1930 av representanter för Internationella statistiska institutet (Isi) och Internationella straffrätts- och fångvårdskommissionen (Cipp). Till ledamöter av kommissionen valdes: såsom representanter för Isi generaldirektören för Italiens statistiska institut dr A. Molinari, professorn vid juridiska fakulteten i Paris dr H. Truchy och f. d. professorn i statistik vid universitetet i Leipzig dr E. Würzburger samt såsom representanter för Cipp generalinspektören för förvaltningsärenden i franska inrikesministeriet A. Mossé, direktören för centralfängelset »Botsfengslet» i Oslo Hartvig Nissen och ministerialdirektorn i tyska riksjustitieministeriet E. Schäfer. Den blandade kommissionen publicerade år 1937 sitt betänkande »Directives pour l'élaboration des statistiques criminelles dans les divers pays. Rapport de la Commission mixte».
    Betänkandet jämte en franskspråkig skrivelse av den 30 oktober 1937, undertecknad av ordförandena och sekreterarna i Isi och Cipp tillställdes justitieministrarna i olika länder. Commission mixte upphörde att existera under det andra världskriget. Nu har kommissionen blivit återupprättad, tillsvidare dock med blott fyra ledamöter, varav två representerande Isi och två från Cipp. Till representanter för Isi hava utsetts generaldirektören dr Molinari, Italien, och professor Veli Verkko, Finland, samt till representanter för Cipp M. Hooykaas, Holland, och M. Ancel, Frankrike. Herrar Hooykaas och Verkko hava blivit uppmanade att taga initiativ till de nya arbetena. (Extrait des Procés-verbaux de la session de la Commission Internationale Pénal et Pénitentiaire, Berne, août 1948.)

V. V.

 

    Juristmöte i Narvik. Jurister från Nord-Norge, Nord-Finland och Nord-Sverige med damer deltogo i ett av nordnorska jurister anordnat juristmöte i Narvik fredagen d. 1 juli—söndagen d. 3 juli 1949.

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 627    Första kvällen voro samtliga deltagare inviterade till en trevlig supé på hotell Royal. De utländska deltagarna voro därvid liksom vid alla övriga arrangemang under mötet de norska juristernas gäster.
    Lördag förmiddag höll först högste åklagaren i Norge riksadvokaten Andr. Aulie ett intressant föredrag över ämnet »Betingede domme». Deltagarna fingo därefter övervara förhandling i ett civilmål vid Hålogaland Lagmannsrett. Rättens ordförande var lagmann Lunde och uppvaktande advokater höyesterettsadvokatene Sigurd Saue och Jak. S. Kind. För de svenska juristerna blev det ett intressant tillfälle att göra jämförelser mellan modern svensk och norsk process. På eftermiddagen visades Luossavaara—Kirunavaaras imponerande malmlastningsanläggningar i Narvik. På kvällen samlades slutligen deltagarna till en storstilad bankett på hotell Royal. Overretssakförer Erling Nannestad hälsningstalade och för gästerna talade bl. a. presidenten Carl Romberg, Sverige, och häradshövdingen Paavo Soukka, Finland.
    På söndagen avslutades så det i allo välarrangerade mötet med en underbar båttur på den vackra Ofotfjorden.

K.-E. Andersson.