Comité Maritime International — Avdelning Finland höll sitt årsmöte d. 26 april 1949 i Helsingfors. Föreningens styrelse har följande sammansättning: förvaltningsrådet jur. dr Rudolf Beckman, ordf., prof. Erik Castrén, v. ordf., samt sjöfartsrådet, vice häradshövdingen Herb. Andersson, vice häradshövdingen Tönne Antell, assuransdirektören Sten Krause, prof. Kaarlo Kaira och juris doktorn J. O. Söderhjelm med vice häradshövdingen Christian Zitting och diplomsjökaptenen K. T. Päiviö som suppleanter. Föreningens sekreterare äro vice häradshövdingen Tönne Antell och jur. dr Tauno Suontausta samt kassör vice häradshövdingen Birger Antell. Föreningens medlemstal utgör 48, varav 33 enskilda personer och 15 bolag eller andra sammanslutningar.
    Föreningen beslöt låta representera sig vid Comité Maritime Internationals möte i september 1949 i Antwerpen. Vid årsmötet höll sjöfartsrådet Andersson ett föredrag om genomgångskonossement.

R. B-n.

 

    Sjömanslagstiftningen. Vid den internationella arbetsorganisationens konferens i Genève i juni 1949 behandlades bl. a. de vid den internationella sjöarbetskonferensen i Seattle 1946 antagna konventionerna angående social trygghet för sjömän, semester med bibehållen hyra för sjömän, besättningens bostäder å fartyg samt hyror, arbetstid å fartyg och bemanning, vilka ansetts vara i behov av revision i en del punkter (se SvJT 1949 s. 303). Sedan frågorna behandlats av en för ändamålet tillsatt kommitté, avgjordes de vid konferensens plenum d. 18 juni. Därvid godkändes de två förstnämnda konventionerna sådana de antagits vid konferensen i Seattle, medan i fråga om konventionerna angående besättningens bostäder å fartyg samt hyror, arbetstid å fartyg och bemanning företogos en del smärre ändringar. I samtliga frågor förekom omröstning.
    Vid behandlingen av ifrågavarande spörsmål voro de nordiska ländernas regeringar representerade: Sverige av borgmästaren L. G. Ohlsson och

628 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.kommerserådet Gunnar Böös, Danmark av avdelningschefen Ove Nielsen och byråchefen Ejner Lysgaard, Finland av kanslichefen i socialministeriet regeringsrådet Niilo Mannio och förvaltningsrådet dr Rudolf Beckman samt Norge av expeditionschefen H. J. Salvesen och byråchefen Alf W. Østensen.
    Vid en snart förestående revision av de nordiska ländernas sjömanslagar kommer bl. a. den ovannämnda konventionen angående social trygghet för sjömän att upptagas till behandling.

R. B-n.