Finsk luftfartslagstiftning. Såsom i SvJT 1949 s. 303 meddelats, hade Finlands regering d. 21 jan. 1949 till riksdagen avlåtit proposition med förslag till lag om frihet från kvarstad och skingringsförbud för vissa luftfartyg. Efter det förslaget undergått sedvanlig riksdagsbehandling, har lag i ämnet utfärdats d. 24 mars 1949. På grund av att Finland numera anslutit sig till den i Rom d. 29 maj 1933 avslutade konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om kvarstad åluftfartyg, har medelst förordning d. 13 april d. å. stadgats, att nämnda lag skall vara i kraft från och med d. 1 maj 1949.

R. B-n.

 

    Wäinö Robert Kannel, f. d. president i Östra Finlands hovrätt, avled d. 2 juli 1949. Han var född i Janakkala 1878, avlade högre förvaltningsex. 1901 och rättsex. 1903 samt blev v. häradshövd. 1906. Han tjänstgjorde 1906—12 inom länsförvaltningen i Tavastehus län, blev 1914 justitierådman i Lahtis och 1918 assessor i lantmäteristyrelsen. Han inträdde 1925 i tjänst vid högsta domstolen såsom äldre justitiesekreterare och utnämndes 1930 till justitieråd. År 1933 blev han häradshövding i Ikalis domsaga och 1936 president i dåvarande Viborgs hovrätt På grund av uppnådd avgångsålder avgick han 1948 (se SvJT 1948 s. 398).
    Kannel anlitades för ett betydande antal kommittéuppdrag och andra offentliga värv. Bl. a. hörde han till den tremannakommitté som 1938 fick i uppdrag att granska det av lagberedningen år 1937 avgivna förslaget till reform av rättegångsväsendet. Han redigerade sakregistret till tidskriften Lakimies för åren 1903—27 och ånyo för åren 1943—44 samt den vid Viborgs hovrätts hundraårsjubileum år 1939 utgivna minnesskriften.

B. P-n.

 

    Nya docenter vid Helsingfors universitet. Under senaste vårtermin ha två nya juris docenter utnämnts. Till docent i allmän rättslära utnämndes d. 2 febr. 1949 jur. dr Otto Brusün, till docent i straffrätt d. 7 febr. 1949 jur. dr Inkeri Anttila.
    Doc. Brusiin är född i Helsingfors 1906, blev jur. kand. 1929 samt jur. dr 1938 på en finskspråkig avhandling om domarens prövning då rättsnorm saknas.
    Doc. Inkeri Anttila är född i Viborg 1916, avlade högre rättsex. 1936 och blev jur. kand. 1937 samt jur. dr 1946 på en finskspråkig avhandling om samtyckets straffrättsliga betydelse (jfr SvJT 1946 s. 717). Hon har dessutom utgivit en monografi om oredlighetsbrottet.

B. P-n.