Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 27 och 28 maj 1949 sitt ordinarie årsmöte i Norrköping under ordförandeskap av borgmästaren Iwan Wikström. Till årsmötet hade inbjudits bl. a. representanter för danska, finska och norska stadsdomarkårerna ävensom föreningsmedlemmarnas damer. Statssekreteraren Sven Edling redogjorde för nyheterna på familjerättens område, prof. Ivar Agge föreläste om den nya strafflagstiftningen och prof. Per Olof Ekelöf höll föredrag över ämnet: Några praktiska principfrågor med avseende å tillämpningen av nya rättegångsbalken.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästarna Gösta Strandell, Örebro, ordf., Olof Engqvist, Södertälje, v. ordf. och sekr., Edgar Rosander, Eskilstuna, Sven Lutteman, Norrköping, Iwan Wikström, Östersund, och Arne Fallenius, Umeå, rådmännen Gustaf Bång och Birger Brandt, Stockholm, Erik Ringenson, Uppsala, Helge Forkman, Malmö, Gustaf Bergqvist, Göteborg, och Folke Höijer, Västerås, samt assessorn Artur Arnström, Göteborg. Styrelsesuppleanter äro borgmästaren Axel Lindskog, Varberg, rådmannen Allan Källoff, Borås, och assessorn Nils Rappe, Hälsingborg.
    Föreningens medlemsantal uppgick vid 1948 års utgång till 217 jämte två hedersledamöter.

 

    Högsta domstolens nya lokaler. Efter midsommarhelgen flyttade HD från Kungl. slottet till sina nya lokaler i Gamla rådhuset, f. d. Bondeskapalatset, vid Riddarhustorget. Lagrådet hade redan tidigare inflyttat i sin flygel av byggnaden. Av inredningsarbetet återstå nu blott några smärre detaljer. Invigningen kommer att äga rum under höstens lopp.