639    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har med stöd av K. M:ts bemyndiganden tillkallat:
    22 juni 1949 professorn G. Eberstein, tillika ordf., samt byråchefen i patent- och registreringsverket Å. von Zweigbergk, byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet E. Hedfeldt, civilingenjören G. Dahl, sekreteraren i Skånes handelskammare G. Jacobson, ledamoten av första kammaren, redaktören Ulla Lindström och advokaten N. Köhler att såsom sakkunniga inom departementet verkställa utredning rörande revision av varumärkes- och firmalagstiftningen samt vad därmedäger samband, ävensom till sekreterare åt de sakkunniga förordnat t. f.förste byråsekreteraren i patent- och registreringsverket C. A. Uggla;
    s. d. advokaten Sigrid Beckman att såsom sakkunnig inom departementet utarbeta en sammanfattning av erfarenheter och synpunkter från det praktiska rättslivet ang. giftermålsbalkens tillämpning och behovet av ändringar däri;
    s. d. riksåklagaren M. Heuman, tillika ordf. samt förste aktuarien i statistiska centralbyrån S. Groth och förste byråsekreteraren i fångvårdsstyrelsen T. Lindberg att såsom sakkunniga inom departementet verkställa utredning av frågan om kriminalstatistikens ordnande;
    s. d. hovrättsrådet H. Henkow, tillika ordf., samt ledamoten av första kammaren, sjukkassedirektören E. G. Andersson, kanslirådet i justitiedepartementet T. Evers, advokaten B. Gezelius, folkskolläraren L. Sondén och föreståndaren för Örebro läns rättshjälpsanstalt advokaten A. Berggren att såsom sakkunniga inom departementet verkställa utredning ang. formerna för anordnandet av utomprocessuell rättshjälp åtmindre bemedlade m. m.;
    5 juli 1949 professorn Olof Kinberg att såsom sakkunnig inom departementet utarbeta förslag till anvisningar för det praktiska bedrivandet av sinnesundersökningar i brottmål, med överläkaren Gunnar Lundqvist såsom sekreterare;
    29 juli 1949 hovrättsrådet H. Henkow att efter statssekreteraren Sven Edling, som erhållit begärt entledigande, såsom sakkunnig deltaga i utredningen ang. kodifiering av lagstiftningen om äktenskaplig börd, barn i äktenskap, adoption, barn utom äktenskap, förmynderskap, arv och testamente samt boutredning och arvskifte.
    De sakkunniga för nordiskt samarbete på medborgarskapsrättens område, underståthållaren M. Wahlbäck m. fl., ha26—29 aug. 1949 haft gemensamma överläggningar i Gjendesheim i Norge med övriga skandinaviska länders delegerade.

 

    Justitiekanslersämbetet. Justitiekanslersämbetet har enligt K. M:ts förordnande 18 juni 1949 under semester för justitiekanslern uppehållits 27 juni—17 juli 1949 av revisionssekreteraren Gösta Schirén och 18—30 juli 1949 av revisionssekreteraren Erik Hagbergh.

 

    Riksåklagarämbetet. Riksåklagarämbetet har enligt K. M:ts förordnande 30 juni 1949 under riksåklagarens semester uppehållits 5—25 juli 1949 av byråchefen hos ämbetet Erik Vinberg och 26 juli—9 augusti 1949 av byråchefen där Yngve Söderlund.

 

    Hovrätterna. K. M :t har
    18 juni 1949 till lagman i hovrätten för Västra Sverige fr. o. m. 1 sept. 1949 utnämnt häradshövdingen i Flundre, Väne och Bjärke domsaga Orvar Bäcksin;

640 PERSONALNOTISER.    s. d. till e. o. assessor i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten greve Carl Hamilton;
    30 juni 1949 till assessor i hovrätten för Övre Norrland utnämnt e. o. assessorn i samma hovrätt Åke Paulsson;
    4 aug. 1949 till assessor i hovrätten för Västra Sverige utnämnt e. o. assessorn i samma hovrätt Kjell Rosenberg (efter byråchefen hos riksåklagarämbetet Yngve Söderlund, vars assessorsbefattning i hovrätten förts över stat).