LITTERATURNOTISER. 677Forhandlingerne på det attende nordiske juristmøde i København den 26.—28. august 1948. Udg. af den danske styrelse. Kbhvn 1949. J. H. Schultz A/S. 220 s. + 219 s. bilagor.

 

    Förhandlingarna vid juristmötet i Köpenhamn sommaren 1948 föreligga nu i tryck. De innehålla, förutom teserna och stenografiskt referat av diskussionen, bl. a. den som adresskalender över nordiska jurister mycket nyttiga medlemsförteckningen och en av højesterettsdommer V. TOPSØE-JENSEN— nu avgången som ordf. i den danska styrelsen — skriven historisk redogörelse för De nordiske juristmøder jämte en systematisk Fortegnelse over forhandlingsemner ved de nordiske juristmøder 1872—1948.

B. L.

 

PER JOHNSSON. Östra Göinge domsaga. Broby som tingsplats. Kristianstad 1949. Ö. Göinge domarkansli, Broby, i distr. 124 s. Kr. 6.00.

 

    Tingshusstyrelsen i Östra Göinge domsaga har, på initiativ av häradshövdingen Carl Davidsson, låtit ortens historiker Pehr Johnsson i Broby, sammanskriva en skildring av domsagan under gångna tider. Den lilla boken, som framträder utan större anspråk, innehåller bl. a. en redogörelse för de tingshus som under tidernas lopp funnits i domsagan, förteckningar över häradshövdingar, nämndemän och åklagare, utdrag av domböckerna från snapphanetiden t. o. m. 1800-talets första decennier m. m. Göingarna ha inte alltid varit så lugna och fridsamma som de nu i gemen äro, och berättelserna om dråp och andra våldsdåd äro talrika. Så sent som 1772 förekom en trolldomsprocess, och det gamla goda medeltida bruket av hårklippning och tjärstrykning finns belagt från 1773. Den skändade, som hette Sven och var från en skogsby i Glimåkra, hade haft långt hår — vilket inte längre var modernt — och hade tydligen därigenom retat gärningsmannen. Sven uppgav som anledning till sitt val av frisyr, att han bodde nära smålänningarna, och de hade långt hår. Nöjsamma äro också några av Pehr Johnssons historier om det familjära och långdragna processande som förekom i Broby under hans tid som tingsreferent från nittiotalet och framöver.

B. L.

 

Register å ansvarsyrkanden i brottmål. Sammanställt 1949 av Å. G. FORSSTRÖM. Uddevalla 1949. Bohuslänningens AB. 63 s. Kr. 3.00.

 

    Landsfiskalen Å. G. Forsström i Göteborg har gjort ett register över ansvarsyrkanden i brottmål på det sätt att han i en spalt antecknat åtskilliga brott och förseelser i alfabetisk ordning och i en parallell spalt bredvid angivit vilka författningsrum som böra åberopas i ansvarsyrkanden därför. Registret är efter varje bokstavsavdelning försett med utrymme för komplettering. En åklagare har uppgivit att registret kan vara av ganska stort värde eftersom dess begagnande underlättar sökandet efter tillämpligt lagrum för rapporterad förseelse.

B. L.