SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1948.1

 

UPPRÄTTAD AV PROFESSORN IVAR AGGE.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

 

Alexanderson, Nils. Juristprofiler — och ett par andra. Sthm. Norstedt. 194, (1) s. Kr. 7.75. (SvJT 1949 s. 359.)
Lundstedt, Vilhelm. Europas demokratier, förenen Eder! Sthm. Natur och kultur. 96 s. Kr. 3.00. (SvJT 1949 s. 206.)
Lundwall, Sven. Jordbrukarens juridiska rådgivare. Praktisk juridisk handbok för jordbrukare. Med formulärsamling. Sthm. Lindqvist. 301 s. Kr. 5.50.
Lyttkens, Yngve. Dramat på Broxvik. Sthm. Bonnier. 284 s. Kr. 11.75. (SvJT 1949 s. 126.)
Olivecrona, Karl. Ideologie und Realität des Geldes. Lund. Gleerup. 48 s. Kr. 3.00. — Lunds universitets årsskrift. Ny följd. Avd. 1. Bd 44. 6.
Sundberg, Halvar G. F. Falskt eller äkta mynt? Tal och uppsatser 1947 —1948. Sthm. Medén. (8), 115 s. Kr. 6.50.
Svenskt affärslexikon. Handbok för affärsmän. Red. av RUPERT BEIJE . . . Sthm. Medén. 546 s. Kr. 48.50. (SvJT 1949 s. 55.)

 

RÄTTSHISTORIA.

 

Bondeståndets riksdagsprotokoll. På Riksgäldskontorets uppdrag utg. av STEN LANDAHL. 3. 1738—1739. Sthm. Nord. bokh. IV, (1), 621, (1) s. Kr. 12.00.
Jägerstad, Hans. Hovdag och råd under äldre medeltid. Den statsrättsliga utvecklingen i Sverige från Karl Sverkerssons regering till Magnus Erikssons regeringstillträde (1160—1331). Akad. avh. (Lund.) Sthm. Nord. bokh. XVII, (1), 336 s. Kr.12.50.
Medeltida urkunder rörande Stora Kopparberget. På uppdrag av Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag utg. av ELIASWESSÉN. Med en inledning av Bertil Boethius samt med upplysningar om urkundernas sigill av HARALD FLEET WOOD. (Även engelsk titel.) Sthm. Generalstabens lit. anstalt i distr. 113 s. Kr. 190.00. — Monumenta historica cuprimontana medii aevi.
Pira, Sigurd. Tingsställena i Norra Vedbo härad jämte häradshövdingelängd och häradets äldsta dombok. Anteckningar. Tranås. Förf. 55 s. Kr. 3.00. (SvJT 1949 s. 369.)
Wittrock, Georg. Regering och allmoge under Kristinas förmyndare. Studier rörande allmogens besvär. Upps. Almqvist & Wiksell. XVIII, (1), 489 s. Kr. 18.00. — Skrifter utg. av Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. 38.

 

PRIVATRÄTT.

 

Anderberg, Einar. Arrendelagstiftningen av år 1943. Med några korta förklarande anmärkningar. 3. uppl. Sthm. Norstedt. 92 s. Kr. 2.75.
Bergström, Svante. Kollektivavtalslagen. Studier över dess huvudprinciper. Akad. avh. (Upps.) Sthm. Geber. 172 s. Kr. 9.50. — 2. uppl. s. å. (SvJT 1949 s. 241, 494 och 507.)
Björklund, Allan. Lagstiftningen om utdelningsstopp och spärrkontoinsättning för aktiebolagen. Redogörelse för lagen den 23 april 1948 med särskilda bestämmelser om dispositionen av aktiebolags vinstmedel. Sthm. Norstedt. 64 s. Kr. 2.50.
Bouppteckning och arvskifte. 1933 års lag om boutredning och arvskifte. Inledande översikt, lagtext, formulär, arvsskattetabell, sakregister. 4. uppl. Sthm. Norstedt. 51 s. Kr. 2.00. — Nya lagar.
Ernberg, Albert. Grunder för gruverätt till stenkol och eldfasta leror. Lund.

 

1 Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl. (se Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer utg. av Riksdagsbiblioteket), icke kommenterade lageditioner, tidskrifter och tidskriftsuppsatser.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1948. 679Gleerup. 128 s. Kr. 7.50. — Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 8. (SvJT 1949 s. 609.)
Gram, Per. Linjekonnossementerne trenger revisjon. With a summary in English. Gbg. Gumpert. 24 s. Kr. 3.00. — Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1948: 1. — Skrifter utg. i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg. 1.
Groth, Sverker. Lagen om enskilda vägar den 3 september 1939 samt andra författningar rörande det enskilda vägväsendet jämte historisk och systematisk översikt, förklarande anmärkningar och sakregister. Tillägg innehållande nya under tiden t. o. m. oktober 1947 utfärdade bestämmelser. Sthm. Hökerberg. 32 s. Kr. 1.50.
Henkow, Hugo, & Schultz, Åke von. Avstyckning och sammanläggning beträffande fastigheter å landet. Gällande bestämmelser jämte förklaringar. Sthm. Norstedt. 266 s. Kr. 13.00.
Hesselgren, Ove, & Samuelsson, Yngve. Den nya semesterlagen. Redogörelse för gällande semesterlagstiftning. 3.uppl. Sthm. Norstedt. 183, (1) s. Kr. 4.75. (SvJT 1949 s. 206.)
Hiljding, C. O., & Grenander, Nils. Sjölagen och sjömanslagen jämte sjöarbetstidslagen och andra tillhörande specialförfattningar med förklaringar och prejudicerande utslag samt formulär ävensom lag om avtal, lag omköp och byte av lös egendom, växellagen, checklagen. 7. uppl. Sthm. Nautiska förlaget (Seelig). (7), 890 s. Kr. 25.00.
Lundstedt, A. V. Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten. 4. Grundlinjer i skadeståndsrätten. D.2. Strikt ansvar. Bd 2: 1. Om bl. a. culpafiktion, nödrätt, grannelagsrätt, principalens ansvar samt farlighetsansvar. Upps, Norblad. IX, 587 s. Kr. 24.00.
Löwing, Folke. De stora kraftutbyggnadsmålens behandling. Sthm. Svenska vattenkraftföreningen; Fritze. 20 s. Kr. 2.00. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 397. (1947: 10).
Nial, Håkan. Aktiebolags och andra företags borgensförbindelser. Förutsättningarna för deras rättsliga giltighet. Föredrag vid 1947 års ordinarie bankmöte. Sthm. Svenska bankföreningen; Fritze. 32 s. Kr1.50. — Skrifter utg. av Svenska bankföreningen. 80.
Nordfelt, Hjalmar. Lagen om sambruksföreningar. Sthm. Norstedt. 158, (1) s. Kr. 5.50.
Odholm, Alvar. Kommentar till 1946 års avtal om företagsnämnder. Sthm. Svenska arbetsgivareföreningen (Seelig). 70 s. Kr. 1.50.
Pihlgren, Å., & Sandblom, C. Handelsrätt. /Ny uppl./ Sthm. Fritze. 198 s. Kr. 7.50.
Rodhe, Knut. 1948 års lagstiftning om dispositionen av aktiebolags vinstmedel. Redogörelse och lagtext. Malmö. Hermods korrespondensinstitut. 16 s. Kr. 1.50.
Strömberg, Tore. P. M. för bouppteckningsförrättare. 4. uppl. Lund. Gleerup. 75 s. Kr. 3.25.
Undén, Gösta. Svensk sakrätt. 2: Avd. 2. Fast egendom. 2. genomsedda uppl. Lund. Gleerup. IV s., s. 259—573.Kr. 9.65.
Wahlbäck, Martin. Hembiträdeslagen. En redogörelse för rättsförhållandet mellan husmoder och hembiträde. 4.uppl. Sthm. Norstedt. 99, (1) s. Kr. 2.75.
Wistrand, Lode. Kollektivavtalslagen och arbetsdomstolen. En lagkommentar i elva dialoger. 3. uppl. Sthm. [Förf.] VIII, 239 s. Kr. 5.75. (SvJT 1948 s. 273.)

 

STRAFFRÄTT.

 

Abrahamsen, David. Brottet och människan. /Originalets titel: Crime and the human mind. Övers. av ÅKE och ULLA NORDIN./ Sthm. Forum. 233 s. Kr. 11.50.
Agge, Ivar. Den svenska straffrättens allmänna del i huvuddrag. H. 2.Sthm. Nord. bokh. i distr. s. 123—219. Kr. 4.50.
Om påföljder för brott. Av IVAR STRAIIL, HUGO HENKOW, HARDY GÖRANSSON, TORSTEN ERIKSSON, DANIEL WIKLUND / &/ GUSTAV JONSSON. Sthm. Wahlström & Widstrand. 394 s. Kr. 20.00. — Kriminologisk handbok utg. av KARL SCHLYTER. /5./ (SvJT 1949 s. 201.)
Strahl, Ivar. Om rekvisiten skada och vinning vid förmögenhetsbrotten. Sthm. Norstedt i distr. 149 s. Kr. 9.50. (SvJT 1949 s. 42.)
Thornstedt, Hans. Om företagaransvar. Studier i specialstraffrätt. Akad. avh.(Sthms högskola.) Sthm. Nord. bokh. XXVI, (1), 336 s. Kr. 20.00. (SvJT 1949 s. 49.)

680 IVAR AGGE.PROCESSRÄTT.

 

Leche, Ernst, & Hagelberg, Viktor. Förhör i brottmål. 3. uppl. Sthm. Norstedt. 182 s. Kr. 6.00. (SvJT 1948 s. 590.)

 

STATS-OCH FÖRVALTNINGSRÄTT (INKL. FINANSRÄTT).

 

Alexanderson, Erik. Barnbidragen och andra sociala förmåner för barn. En redogörelse för gällande bestämmelser om allmänna och särskilda barnbidrag, bidragsförskott, fria resor för barn och husmödrar, studiestipendier för läroverkselever m. m. Sthm. Norstedt. 183 s. Kr. 5.75.
Bexelius, A., Nordenstam, A., & Aurén, N. Byggnadslagstiftningen (byggnadslagen, byggnadsstadgan). Sthm. Norstedt. 688 s. Kr. 21.00.
Boëthius, Gösta. Kommentar till skatteförfattningarna angående skatt å inkomst och förmögenhet samt handbok för självdeklaration. Upps. Fyrisförlaget. 458 s., 1 bil. Kr. 28.00. (SvJT 1949 s. 368.)
Borell, Berit. De svenska liberalerna och representationsfrågan på 1840-talet. Akad. avh. (Sthms högskola.) Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell i distr. 317 s. Kr. 8.50.
Eberstein, Gösta. Kvarlåtenskapsskatten i kritisk belysning. Sthm. Norstedt. 66 s. Kr. 2.50.
Eek, Hilding. Nya tryckfrihetsförordningen. Svensk pressrätt i systematisk framställning. Sthm. Wahlström & Widstrand. 207 s. Kr. 11.00.
Elmér, Åke. Svensk socialpolitik. 3. uppl. Lund. Gleerup. XII, 322 s., 2 bil. Kr. 7.25.
Fahlbeck, Erik, & Myrberg, Israel. Konfiskatoriska skatteförfattningars rättsgiltighet. Sthm. Institutet för offentlig och internationell rätt (Fritze). 43 s. Kr. 8.50. — Skrifter utg. av Institutet för offentlig och internationell rätt. 6.
Herlitz, Nils. Föreläsningar i förvaltningsrätt. 2. Den offentliga förvaltningens organisation. 2. utvidgade uppl. Sthm. Norstedt. 330 s. Kr. 10.00.
Herlitz, Nils. Svenska statsrättens grunder. Sthm. Norstedt. 336 s. Kr. 12.00. —Stockholms högskolas populärvetenskapliga föreläsningsserie. 2.
Hesslén, Gunnar. Den svenska förvaltningen. Sthm. Bonnier. 74 s. Kr. 2.00.— Studentföreningen Verdandis småskrifter. 492.
Hur skatterna beräknas. (Uppl. utg. maj 1948.) Sthm. Skattebetalarnas förening (Seelig). 16 s. Kr. 0.35. — Meddelanden från skattebetalarnas förening. 104 (1948: 3).
Höjer, Karl J. Den svenska socialpolitiken. En översikt. 2. uppl. Sthm. Norstedt. 103 s. Kr. 3.75.
Höjer, Karl J. En svensk medborgares trygghet mot nöd. Socialförsäkring och fattigvård m. m. 4. uppl. Sthm. Norstedt. 228 s. Kr. 6.60.
Jerneman, Tor, & Brusewitz, Per Emil. Handbok rörande folkpensioner och barnbidrag m. m. Författningstexter och anvisningar sammanställda. 5. uppl. Sthm. Landskommunernas blankett- & bokförl. /Seelig/. 256 s. Kr. 4.00.
Key to Swedish taxes. Sthm. Skattebetalarnas förening (Seelig).16 s. Kr. 1.00. — Meddelanden från skattebetalarnas förening. 102 (1948:1).
Klercker, Bertil af. Resultatsutjämning mellan olika beskattningsår vid beskattning av inkomst av rörelse enligt svensk rätt. Akad. avh. (Sthms högskola.) Sthm. Norstedt. XXII, 480 s. Kr. 28.00. (SvJT 1948 s. 361.)
Kommunal författningshandbok. 3. uppl. Utg. av HALVAR G. F. SUNDBERG och HELGE BERGLUND. Sthm. Norstedt. X, 436 s. Kr. 26.00.
Kontrollera skattesedeln! Hjälptabell utg. av Skattebetalarnas förening. Sthm. /Seelig./ 4 s. Kr. 0.30.
Larsson, Åke. Om kommunaltjänsteman och kommunalarbetare. Med särskild hänsyn till kollektivavtalets utbredning. Akad. avh. (Upps.) Sthm. Nord. bokh. i distr. XXIV, 278 s. Kr. 12.50. (SvJT 1948 s. 581.)
Malmgren, Robert. Sveriges författning. En lärobok i svensk statsrätt. 1:(H.2.) 2. uppl. (Sthm., tr. i) Malmö. (Nord. bokh.) XI s., s. 161—432. Kr. 8.50.
Melander, C. G. Svenskt riksdagsskick. Sthm. I. Hæggström. VIII, 175 s. Kr. 3.00.
Nitelius, Henning, & Sundström, C.-E. Kvarlåtenskapsskatten. Författningstexter och kommentarer till lagstiftningen om kvarlåtenskapsskatt. Sthm. Norstedt. 201 s. Kr. 10.00.(SvJT 1948 s. 364.)
Nordin, John. Arbetstidslagen för detaljhandeln. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 76 s. & anm. Kr. 2.50.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1948. 681Nordin, John. Butikstängningslagen den 21 juli 1948. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 141 s. Kr. 4.50.
Nordin, John. Lantarbetstidslagen den 4 juni 1948. Sthm. Lantbruksförbundets tidskr.-ab. (Seelig). 76 s. Kr. 2.00.
Ohlon, Sven Em. Hur skall jag deklarera samt beräkna mina skatter? Ny uppl. med senaste bestämmelser. Upps. Lindblad. 53 s. Kr. 1.00.
Olsson, John, & Kaijser, Fritz. Kommunallagsreformen 1948. Sthm. Landskommunernas förbund (Seelig). 62, (1) s. Kr. 1.50.
Olsson, Ragnar. Riksdagsmannavalen till bondeståndet under den senare delen av frihetstiden (1740—1772). Lund. Gleerup. 125 s. Kr. 7.50. —Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen. 33.
Prawitz, Gunnar. Tomter och stadsägor. Om fastighetsindelningen i Sverigesstäder. Utg. av Statens nämnd för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer. Sthm. Nord. bokh. i distr. 189 s. Kr. 7.00. (SvJT 1949 s. 675)
Rosén, Arvid, & Jonsson, Oscar. Medborgarkunskap. 3. uppl. Sthm. Svenska bokförl. (Norstedt). 40 s. Kr. 0.55.
Sandström, K. G. A. Kvarlåtenskapsskatten. 1947 års lagstiftning om skatt å kvarlåtenskap samt å gåva och livförsäkring i vissa fall. Sthm. B. Wahlström. 64 s. Kr. 2.00. (SvJT 1948 s. 603.)
Sjöberg, Sven. Det kommunala besvärsinstitutet. Akad. avh. (Sthms högskola.) Sthm. Nord. bokh. i distr. XXIII, 287 s. Kr. 20.00. (SvJT 1949 s. 600.)
Sköld, Per Edvin. Deklarationshandbok. Sthm. Tiden. 200 s. Kr. 2.75. — Tidens medborgarhandböcker.
Sköld, Per Edvin. & Vanner, Al. Skattelagarna. 9.
om arb. och rev. uppl. Sthm. Tiden. 383 s. Kr. 7.50. — Tidens medborgarhandböcker.
De statliga avlöningsförfattningarna. Avlöningsbestämmelser gällande fr. o. m. 1 juli 1948. Med inledning och kommentarer av FOLKE ERICSON. Sthm. Tiden. 371 s. Kr. 6.00.
Sundberg, Halvar G. F. Kyrkorätt. Sthm. Institutet för offentl. och internat. rätt. (Fritze). XVI, 438 s. Kr. 40.00. (SvJT 1948 s. 658.)
Thylin, Henning. Hur stor blir skatten? Handbok i gällande skattesystem. Sthm. Tiden. 147 s. Kr. 2.50. — Tidens handböcker.
Tulltaxa med statistisk varuförteckning, tulltaxeförordning och tullrestitutionsförordning jämte tillämpningsföreskrifter m. m. Utg. av VICTOR DENWARD. (Ny uppl.) Trelleborg. Crafoords bok- & pappershandel. 339 s. Kr. 12.00.
Wåhlstrand, Arne. Regeringsskiftena 1900 och 1902. Upps. & Sthm 1947. Almqvist & Wiksell i distr. 238 s. Kr. 6.00. — Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom AXEL BRUSE WITZ. 28.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Levenhaupt, Sten. Traktatöversikt. Främmande makters ställning till för Sverige bindande internationella avtal. Sthm. (Utrikesdepartementet.) XVII, 188 s. Kr. 7.50.
Michaeli, Wilhelm. Internationales Privatrecht. Gemäss schwedischem Recht und schwedischer Rechtsprechung. Sthm. Bonnier. 423 s. Kr. 14.25.

 

DE NORDISKA KRIMINALISTFÖRENINGARNAS ÅRSBOK 1947—1948 har nu utkommit. Sthm 1949. 207 s.

 

    Medlemmar av Svenska Kriminalistföreningen erhålla för årsavgiften 1949 utom nämnda årsbok och den under sättning varande årsboken 1948—1949 jämväl Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, som utgör medlemsblad för samtliga nordiska kriminalistföreningar. Medlemskap kan vinnas genom insättning på Svenska Kriminalistföreningens postgiro 156590, av årsavgiften, 10 kr., eller genom anmälan hos föreningens t. f. sekreterare, hovrättsfiskalen S. Rudholm, tel. 11 18 61, Riddarhuskajen 1, Stockholm.