Internordiska luftfartsmöten. De många för de nordiska länderna gemensamma problem, som luftfarten medför, hava föranlett luftfartsmyndigheterna i Danmark, Norge och Sverige att sedan några år tillbaka med vissa mellanrum sammanträffa till gemensam överläggning om sådana problem. Behovet av dessa överläggningar har accentuerats särskilt av två omständigheter.
    Den ena är den utomordentligt livliga verksamhet, som beträffande luftfarten utvecklas av den till Montreal förlagda »International civil aviation organization» (ICAO). Denna organisation tillkom, som känt, såsom ett resultat av en hösten 19441 till Chicago sammankallad luftfartskonferens. Dess uppgifter angivas i den vid konferensen avslutade »Convention on international civil aviation» sålunda, att den skall utveckla principerna och tekniken för internationell luftfart (international air navigation) samt befrämja planering och utveckling av internationell lufttrafik (international air transport). I enlighet härmed verka inom ICAO dels en »Air navigation commission», dels en »Air transport committee». ICAO utgör härutinnan en med amerikansk arbetstakt fungerande successor till den genom 1919 års Pariskonvention skapade »Commission internationale de navigation aérienne», vanligen benämnd CINA. I motsats till CINA sysslar emellertid ICAO även med luftprivaträtt. Det erinras om dess »Legal committee», i vilken Sverige är representerat genom statssekreteraren I. Lindell, hovrättsassessorn A. Björklund och undertecknad.
    Den andra åsyftade omständigheten består i den mångfald administrativa liksom juridiska spörsmål, som uppkommit genom samtrafiken mellan de stora danska, norska och svenska luftfartsföretagen i »SAS»(= Scandinavian airlines system), en på sitt område högst märklig skandinavisk union.
    Till sitt ursprung äro dessa internordiska luftfartsmöten tillkomna närmast med hänsyn till tekniska och administrativa frågor. Det har emellertid så småningom blivit klart, att med dessa spörsmål måste i viss utsträckning kombineras lagstiftningsfrågor. Såväl vid det internordiska luftfartsmöte, som hölls i Stockholm d. 6—d. 9 april 1948, som vid det senaste mötet, vilket ägde rum d. 19—d. 22 okt. denna höst i Oslo, ägnades därför en dag åt juridiska ämnen. Vid det förra mötet inledde

 

    1 Presidenten Roosevelt yttrade i »message» till konferensen bland annat:« The rebuilding of peace means reopening the lines of communication and peaceful relationship. Air transport will be the first available means, by which we can start to heal the wounds of war, and put the world once more on a peacetime basis ».

70 INTERNORDISKA LUFTFARTSMÖTEN.sålunda den, som skriver dessa rader, en diskussion om »Arbetet på luftfartslagstiftningens område» (jfr SvJT 1947 s. 157). Vid Oslomötet höllos föredrag av høyesterettsdommer H. Bahr och høyesterettsdommer E. Alten. Den förre talade om »Luftfartslovgivning, orientering om revisjonsarbeidets stilling i Norge», den senare gav en »Oversikt over det internasjonale arbeide på Luftprivatrettens område». På båda föredragen följde ingående diskussion.
    Vid Oslomötet var jämväl Island representerat, men däremot, i följd av olyckliga omständigheter, tyvärr icke Finland.

Hugo Wikander.