Finsk lag mot »oublietter». Såväl i den finska Str. L. som i instruktionen för polisväsendet stadgades att häktningsmyndighet, som griper eller låter gripa den som bör häktas, omedelbart äger pröva, huruvida den gripne skall sättas i häkte eller lösgivas. Någon tid för själva anhållandet fanns icke utsatt. Detta har lett till missbruk. Tiden för samlandet av bevismaterial utsträcktes i det oändliga, förrän häktningsbeslutet fattades. Detta var i synnerhet fallet med personer som misstänktes för politiska brott. Det inträffade att sådana personer fingo sitta i statspolisens fängelser över två år, innan deras sak kom under domstolens prövning.
    För att avlägsna dessa missförhållanden har Str. L:s stadganden omhäktning, anhållande och gripande numera reviderats och från 1 aug. 1948 bringats i närmare överensstämmelse med de moderna kriminalprocesslagarna. Den obligatoriska häktningen har avskaffats och tiden inom vilken den för brott misstänkte antingen bör häktas eller försättas på fri fot, har i betraktande av den i landet rådande stora brottsligheten och den ringa polisstyrkan satts till tre dygn. Denna anhållningstid kan dock förlängas, då synnerligen viktiga orsaker påkallar sådant, dock ej utöver fjorton dagar. Respiten får sedan icke förlängas, ej ens med den anhållnes samtycke. Tiden inom vilken domstolen bör upptaga mål om häktade, sedan anmälan om häktningen gjorts, har fastställts på landet och i hovrätt till en månad och i stad till åtta dygn. Rätten att uppskjuta dylika mål har även begränsats till en månad resp. fjorton dagar, därest ej undersökning om den anklagades sinnestillstånd påkallar längre tid.

G. F-g.

 

    Martti Kaila professor i psykiatri. Till professor i psykiatri inom medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet utnämndes d. 12 nov. 1948 överläkaren, doktor Martti Kaila — bekant bland nordiska jurister genom sina insatser inom de nordiska kriminalistföreningarnas arbete.
    Prof. Kaila är född i Helsingfors 1900 och blev med. lic. 1927 samt med. och kir. dr 1946. Han tjänstgjorde åren 1929—35 såsom assistentläkare inom sinnessjukvården och var samtidigt åren 1931—35 biträdande lärare i psykiatri vid Helsingfors universitet. Åren 1935—46 var han rikets fängelsepsykiater och sedan 1947 är han medlem av fängelsedomstolen. Sedan 1938 är han dessutom överläkare vid folkpensionsanstalten.
    Bland prof. Kailas olika förtroendeuppdrag må nämnas att han är ordförande i Finlands Läkarförbund samt medlem av styrelsen för Kriminalistföreningen i Finland. Hans vetenskapliga produktion omfattar ett stort antal arbeten på finska, svenska och tyska i psykiatriska och kriminologiska frågor.

B. P—n.