Ur Svensk författningssamling 1949.
    340. KM:ts vapenförordning 10 juni 1949.
    341. KF 10 juni 1949 om explosiva varor.
    342. KK 10 juni 1949 om ändring av forordn, d. 7 okt. 1921 (nr 876) ang. eldfarliga oljor.

702 FP ÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.345. Lag 18 juni 1949 om rätten till arbetstagares uppfinningar.
    359. KK 10 juni 1949 ang. tillfälliga ändringar i fridlysningstiderna för vissa djurslag.
    364. Lag 18 juni 194& om ändring i militära rättegångslagen d. 30 juni 1948 (nr 472).
    381. Föräldrabalk d. 10 juni 1949.
    382—386. Lag 10 juni om införande av föräldrabalken samt följdförfattningar till nämnda balk.
    398. Lag 18 juni 1949 om straff för olovlig varuutförsel.
    399. Lag 18 juni 1949 ang. ändring i lagen d. 8 juni 1923 (nr 147) om straff för olovlig varuinförsel.
    400. Lag 18 juni 1949 om ändring i lagen d. 20 juni 1924 (nr 225) med särskilda bestämmelser ang. olovlig befattning med spritdrycker och vin.
    401—410. Följdförfattningar till nr 398—400.
    469. KK 4 aug. 1949 om ändrad lydelse av 18 § kung. d. 21 juni 1946 (nr 298J ang. översändande av domar i vissa brottmål m. m.
    501. KK 22 sept. 1949 om hovrättsting.