Juridisk världsfederation bildad i Paris. En federation av internationella juristorganisationer har nyligen bildats. Federationen, som har sitt säte i Paris, omfattar åtskilliga tiotal internationella sammanslutningar som verka inom skilda områden av den juridiska forskningen.
    Vid federationens första sammanträde antogs stadgar och utsågs styrelse. Hederspresident är L. Julliot de la Morandiére (Frankrike); president är Carton de Wiart (Belgien); vice presidenter René Cassin, B. Mirkine Guetzevitch, J.-P. Niboyet och G. Scelle, alla från Frankrike, B. Chamberlan, H. Kelsen och Manley Hudson från USA, H. Gutteridge, Storbritannien, A. Alvarez, Chile, Jean Graven, Schweiz, E. Meijers, Nederländerna, S. Happaport, Polen, V.-V. Orlando, Italien, och Eduardo Santos, Colombia. Ledamot av styrelsen är vidare Marc Ancel, Frankrike, och skattmästare är S. Sasserath, Belgien.
    Federationen har till uppgift bland annat att etablera samarbete mellan olika sammanslutningar som syssla med likartade problem och sammanfatta uppnådda resultat.

S. E.

 

    Kriminalist förening bildad på Island. Vid ett sammanträde i Reykjavik d. 31 maj i år bildades »Sakfræ Singafélag Islands», d. v. s. Islands Kriminalistforening. Föreningens stiftare voro 19 till antalet, men föreningen väntas få talrika medlemmar både i Bevkjavik och från provinsen. Till styrelse för den nya kriminalistforeningen, med vilken kretsen av nordiska kriminalistföreningar nu blir fullständig, valdes hæstaréttardomar i Döröur Eyjölfsson, ordf., departementschefen Gustav A. Jonasson, sekr., hæstaréttarlögma Sur Sveinbjörn Jönsson, kassaförvaltare, hæstaréttardomar i Jonatan Hallvarösson och brottmålsdomare Valdimar Stefansson.

S. E.

 

    Johan Fredrik Selin, f. d. president i Viborgs hovrätt och sedermera häradshövding i Helsinge domsaga, avled d. 18 juli 1949. Han var född i Viborg 1878, avlade rättsex. 1900 och blev. v. häradsh. 1903. Han inträdde i tjänst vid Viborgs hovrätt, där han 1911 hunnit avancera till notarie. För motstånd mot den s. k. likställighetslagen blev han av rysk domstol 1912 dömd till fängelse och satt i Krestyfängelset i S :t Petersburg sept. 1913—maj 1914. Hans dagbok från fängelsetiden har anlitats av Bernh. Estlander vid skildringen av likställighetskonflikten i dennes arbete Elva årtionden av Finlands historia. Först efter ryska revolutionen blev Selin i tillfälle att åter inträda i tjänst. Han steg i graderna och blev 1929 hovrättens president. Detta ämbete beklädde han till 1934, då han blev häradshövding i Helsinge domsaga. På grund av uppnådd pensionsålder avgick han 1948.
    Under sin Viborgstid anförtroddes Selin en mängd kommunala och andra förtroendeuppdrag. Han var en försynt och förfinad representant för den rättskultur som präglade de lagtrogna hovrättsmedlemmarnas inställning under ofärdsåren. När Finlands domarförbund bildades 1944, valdes Selin till dess vice ordförande.

B. P-n.