De juridiska fakulteternas petita. I sina riksdagspetita för budgetåret 1950/51 ha med tillstyrkan av resp. vederbörande större akademiska i konsistorium och Stockholms högskolas styrelse de juridiska fakulteterna begärt förstärkningar av sin organisation och förbättringar i fråga om betingelserna för sin verksamhet.
    Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet hemställer sålunda att den

 

1 Se t. ex. bestämmelsen i 7 kap. 4 § lagen d. 25 april 1930 om testamente.

NOTISER. 713i princip beslutade professuren i allmän rättslära uppföres å stat. Vidare begäres arvode till en förste assistentbefattning inom fakulteten med tjänstgöring tillsvidare vid fakultetens institut för jämförande rättsforskning (ang. detta institut se SvJT 1949 s. 152). Man yrkar vidare att få anslag till ytterligare ett docentstipendium och tre nya doktorandstipendier. Också ifråga om vissa andra anslag begäras icke oväsentliga höjningar, bl. a. anslaget för tryckning av rättsvetenskapliga arbeten, som begäres höjt till 25,000 kronor.
    Den juridiska fakulteten vid Lunds universitet hemställer liksom uppsalafakulteten att den i princip beslutade professuren i allmän rättslära vid fakulteten skall inrättas från den 1 juli 1950. Fakulteten upprepar vidare sina tidigare framförda önskemål om principbeslut om inrättande av professurer i internationell rätt och i socialrätt. Vad angår professuren i internationell rätt åberopar sig fakulteten på universitetsberedningens förslag härom (SOU 1946:81) och ifråga om professuren i socialrätt på direktiven till juristutbildningssakkunniga, där det framhålles att socialrätten har en alltför liten plats på undervisningsschemat (se SvJT 1949 s. 145). För handhavandet bl. a. av undervisningen i bokföring, där fakulteten överväger att göra deltagandet till ett obligatoriskt led i undervisningen ifinansrätt, föreslår fakulteten inrättande av en preceptorsbefattning i företagsekonomi, särskilt redovisningslära, vilken skulle vara gemensam för de juridiska och filosofiska fakulteterna. Fakulteten hemställer att en tjänst som biträdande lärare inrättas för den propedeutiska undervisningen. Den undervisnings- och examinationsbörda som åvilar den nuvarande läraren förde propedeutiska kurserna är av sådan omfattning att det icke längre är försvarligt att han avlönas efter grunder som äro bestämda för bisysslor, framhålles det. För att biträda vid professorernas forskning och göra förberedelser för undervisningen (t. ex. vid fingerade rättegångar) vill fakulteten — i likhet med vad fallet är vid flertalet medicinska och naturvetenskapliga institutioner — knyta ett antal forskningsassistenter till fakulteten. Utbyggandet bör emellertid ske efter hand och framställningen begränsas därför till att avse inrättandet av två befattningar som förste assistenter, vardera avlönad med ett arvode om 8,160 kronor. Tre nya doktorandstipendier begäras och stipendietiden föreslås höjd till fyra år. Fakulteten begär slutligen inrättande av en ny kanslibiträdes- och en amanuensbefattning, höjning av vissa anslag samt ett engångsanslag å 7,800 kronor för inrättande av ett kurslitteraturbibliotek.
    Stats- och rättsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms högskola framför ånyo önskemålet om principbeslut angående inrättande av tre nya professurer vid fakulteten, nämligen i förvaltningsrätt, i finansrätt med finarisvetenskap och i allmän rättslära. Fakulteten hemställer också om inrättande av ytterligare ett docentstipendium från det nya budgetårets början och begär slutligen höjning av biblioteksanslaget och reviderad lönegradsplacering för bibliotekarien.

S. E.