Interneringsnämnden. Enligt interneringsnämndens berättelse för år 1948 har nämnden under åren 1928—1948 (siffrorna för år 1948 angivas

714 NOTISER.i det följande inom parentes) prövat 1,556 (202) mål beträffande ifrågasatt förvaring eller internering, därav 34 (4) beträffande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 977 (138) mål, därav 20 (1) beträffande kvinnor, tillstyrktes men blev icke ådömd i 83 (11) mål, därav 2 (0) kvinnor, samt avstyrktes i 386 (51) mål, därav 11 (2) kvinnor. (Enligt 8 § lagen den 22 april 1927 om förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare utbyttes straff mot förvaring i 4 mål där förvarad före utskrivning begått brott och avbröts förvaring för straffverkställighet i 1 mål). — Internering tillstyrktes och ådömdes av domstol i 85 (1) mål, tillstyrktes men blev icke ådömd i 2 (0) mål samt avstyrktes i 15 (0) mål, alla beträffande män. I 1 (0) mål angående internering, i vilket nämnden begärde sinnesundersökning, blev vederbörande efter undersökningen straffriförklarad. Enligt 14 § lagen den 18 juni 1937 om förvaring och internering i säkerhetsanstalt, som trädde i kraft den 1 januari 1946, har i ett fall internering avbrutits för straffverkställighet. Intill utgången av år 1948 har nämnden på prov utskrivit 627 (115) förvarade, därav 21 (3) kvinnor, samt 57 (3) internerade. Av år 1946 på prov utskrivna 82 män och 2 kvinnor ha under första året efter utskrivningen på prov 9 män och 2 kvinnor återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 1 man ådömts tidsbestämt frihetsstraff, under andra året efter utskrivningen på prov 14 män återhämtats eller återintagits och 5 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff samt under tredje året efter utskrivningen på prov 3 män återhämtats eller återintagits och 1 man ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Av år 1947 på prov utskrivna 79 män och 5 kvinnor ha under första året efter utskrivningen på prov 13 män och 1 kvinna återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 3 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff samt under andra året efter utskrivningen på prov 6 män återhämtats eller återintagits och 2 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Av år 1948 på prov utskrivna 112 män och 3 kvinnor ha under första året efter utskrivningen på prov 22 män och 1 kvinna återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 2 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Vid 1948 års slut utgjorde antalet förvarade 301, därav 3 kvinnor, och antalet internerade 17 män. Män, som dömas till förvaring eller internering, intagas i de för ifrågavarande ändamål anordnade anstalterna i Norrköping, Karlstad, Ystad och Härnösand samt å Hall ävensom anstalten i Mariestad med kolonierna Lockerud, Leverstad och Rödjan, anstalten i Malmö med kolonien Tygelsjö samt fångkolonierna Åby i Sorunda socken och Ollestad. Kvinnor, som dömas till förvaring eller internering, intagas i de härför vid centralfängelset i Växjö och vid fångkolonien Solhyddan anordnade anstalterna.

Åke Linclquist.