Sinnessjuknämndens verksamhet under år 1948 redovisas i nämndens årsberättelse till K. M:t (ang. föreg. år se SvJT 1948 s. 305).
    Antalet handlagda utskrivningsärenden var 3,392. Av dessa ha 2,208 angått straffriförklarade, s. k. N-patienter, 708 andra sinnessjuka, om vilkas utskrivning det enligt 20 § första stycket sinnessjuklagen ankommer på nämnden att besluta, s. k. O-patienter, 87 N- och O-patienter beträffande vilka utskrivningsrätten delegerats till sjukvårdsläkaren, s. k. ND-patienter,

NOTISER. 715samt 389 sinnessjuka om vilkas utskrivning vederbörande sjukvårdsläkare i första hand och nämnden endast såsom besvärsinstans beslutar, s. k. P-pati- enter.
    Nämndens beslut framgår av denna uppställning:

 N-fallO-fallND-fallP-fallSumma
Utskrivning35310324462
Utskrivningsrätten delegerad till sjukvårdsläkaren17597--272
Försöksutskrivning mer än en månad35012533481
Försöksutskrivning en månad eller mindre129241-154
Utsträckt frigång6510--75
Fortsatt försöksutskrivning39894--492
Andra villkor10528--133
Ärendet återförvisat till sjukvårdsläkaren21115872
Avslag631226703241251

 

    Försöksutskrivningstiden har under året utgått för 1,111 patienter, varjämte 360 varit försöksutskrivna tills vidare (försöksutskrivningar för kortare tid än en månad ej inräknade). Under året ha av de försöksutskrivnac284 åter,intagits (därav 73 på grund av återfall i brott). Återintagning har alltså ägt rum i cirka 19 % av fallen samt återfall i brott i cirka 5 % av fallen.

S. E.