Vattendomstolarnas organisation. Sedan riksdagen bifallit K. M:ts i statsverkspropositionen och i prop. nr 139 gjorda framställningar ang. anslag för budgetåret 1949/50 till vattendomstolarna, innefattande bl. a. inrättande av en ny vattendomstol, Mellanbygdens vattendomstol, genom utbrytande av den tidigare s. k. B-avdelningen vid Norrbygdens vattendomstol, har K. M:t 10 juni 1949 utfärdat kungörelse (nr 326) om rikets vattendomstolar. Enligt kungörelsen omfattar Mellanbygdens vattendomstolsområde i stort sett Ångermanälvens, Indalsälvens och Ljungans vattenområden. Domstolens kansli skall förläggas till Östersund, dock att det må vara kvar i Umeå intill dess K. M:t i avbidan på färdigställande av lokaler i Östersund förordnar om överflyttning dit.
    I fråga om juristpersonalen vid vattendomstolarna föreskrives i regleringsbrev av 10 juni 1949 att densamma skall omfatta, förutom en amanuens vid var och en av domstolarna,
    vid Norrbygdens vattendomstol: en ordinarie och en biträdande vattenrättsdomare, en vattenrättssekreterare samt en extra och en biträdande vattenrättssekreterare;
    vid Mellanbygdens vattendomstol: en ordinarie, en extra och en biträdande vattenrättsdomare samt en vattenrättssekreterare och en biträdande vattenrättssekreterare;
    vid envar av Österbygdens och Söder bygdens vattendomstolar: en ordinarie och en biträdande vattenrättsdomare samt en vattenrättssekreterare och en biträdande vattenrättssekreterare; samt

716 NOTISER.vid Västerbygdens vattendomstol: en ordinarie vattenrättsdomare och en vattenrättssekreterare ävensom under högst sex månader av budgetåret en biträdande vattenrättsdomare.
    Tillika har K. M:t — ander erinran att anslagsposten till icke ordinarie personal beräknats med hänsyn till att vid vattendomstolarna skulle kunna anställas ytterligare en extra vattenrättssekreterare under hela budgetåret och en biträdande vattenrättsdomare under högst sex månader därav — förklarat sig vilja på framställning av vattenöverdomstolen bestämma i vad mån och vid vilka vattendomstolar de för dessa ändamål beräknade medlen finge komma till användning. I anslutning till det sist sagda har K. M:t 15 juli 1949 medgivit att vid Västerbygdens vattendomstol må under sex månader av budgetåret vara anställd en extra vattenrättssekreterare.

C. G. B.