PER OLOF EKELÖF. Wie man in Schweden Becht spricht. Ziiricli 1949. Scientia-Verlag. 51 s.

 

    I Scientia-Verlags serie Geist und Gesetz der Völkcr und Länder har utkommit en kortfattad tyskspråkig översikt av svensk process, skriven av prof. EKELÖF. Den vänder sig främst till en kontinental läsekrets och uppehåller sig speciellt vid sådana spörsmål som måste antas vålla en dylik läsekrets bryderi, såsom underrätternas generella funktion som första-instans-domstolar, underrättsdomarnas förmånliga löneställning i förhållande till hovrättsdomarnas, lagstiftningstekniken, prejudikatsystemet och reglerna om ställföreträdarskap i rättegång. Särskilt utförligt behandlas nämnden med anläggande av synpunkter på den allmänna frågan om lekmäns deltagande i den dömande verksamheten. Ekelöf är genomgående angelägen om att insätta instituten i deras europeiska och historiska sammanhang till underlättande av orientering och förståelse.
    I serien ha förut utkommit översikter över engelsk och schweizisk process. Bland de närmast kommande märkes ett häfte om norsk process. Dylika översiktliga framställningar synas högst nödiga och nyttiga, inte minst beträffande de nordiska länderna. Det är blott skada, att omvägen över tyskan skall vara erforderlig.

B. L.

 

    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab har utgivit ett mycket innehållsrikt h. 3 för 1949. Tidskriften är numera medlemsblad också för Kriminalistforeningen i Finland och för den nybildade isländska kriminalistforeningen Sakfrseöafélag Islands (se SvJT 1949 s. 706), och redaktionen har förstärkts med två isländska ledamöter, hæstaréttardomari pórður Eyjölfsson

 

48—497004. Svensk Jaristtidning 19i9.

754 LITTERATURNOTISER.och hæstaréttardomari Jonatan Hallvarösson. Prof ERIK STRÖMGREN behandlar s. 195—203 »Narkoanalysens anvendelse i retspsykiatrien», d. v. s. det på senaste tid så omtalade medlet »sanningsserum» eller »lögndetektor». Problemet behandlas ur väsentligen medicinska synpunkter. S. 204—226 återges ett av rådmannen BIRGER BRANDT på Rättspsykiatriska föreningens fortbildningskurs i rättspsykiatri i Stockholm i februari 1949 hållet föredrag om »Interneringsnämndens praxis och de rättspsykiatriska utlåtandena». Prof. LOUIS LE MAIRE behandlar s. 227—242 på en gång lärt, friskt och översiktligt frågan »Om retsvildfarelse». Eftersom uppsatsen börjar med Anatole France samt Kung Salomo och Jørgen Hattemager förekomma längre fram i texten, må här erinras också om citatet hos Flintberg (Lagfarenhets-Bibliothek, del 5 s. 2) av Gyllenborg: » — — då lagar dig befalla; /Du ser ej deras widd, du känner dem ej alla./ Likväl du straffbar är.» Det är mot den strikta tillämpningen av denna princip som le Maire vänder sig. Av innehållet må i övrigt nämnas »Den norske strl. § 39 og dens anvendelse» (»sikrings»-bestämmelserna) av overlæge THORBJØRN KJØLSTAD (s. 243—255), en redogörelse för »The Chriminological Institute at the University of Utrecht» av dr G. TH. KEMPE (S. 256—260) och ett stort antal litteraturrecensioner, främst av huvudredaktören, prof. HURWITZ.