Nordisk Tidsskrift for international Ret. Bland innehållet i dubbelhäftet 1949 1—2 må nämnas »Some remarks about the relations between municipal law and international law in Norway» av EDWARD HAMBRO (Acta scandinavica juris gentium s. 3—22).

 

    Nordisk Administrativt Tidsskrift (1949 h. 1, 2). Presidenten K. J. STÅHLBERG har trots sin höga ålder ännu icke nedlagt sin penna. S. 81—91 har han under rubriken »Allmänna domstolar och den förvaltningsrättsliga lagskipningen i Finland» givit en tolkning av äldre BB 10:26. av intresse även för svensk förvaltningsrätt. I samma häfte (nr 2 s. 102—110) har länsassessor TAGE KILANDER lämnat en redogörelse för »Kommunindelningsreformen i Sverige».

 

    Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland (1949 h. 1—4). Prof. BO PALMGREN är en flitigt återkommande förf. i tidskriften: I h. 1 (s. 4—25) har han skrivit om »Förbud mot verkställighet av bolagsstämmobeslut», i h. 2 (s. 71—81) gjort ett inlägg i den även i Finland aktuella frågan om bekantgörandet av rättsordningen och rättspraxis samt i h. 3—4 (s. 117—133) redovisat ett detektivarbete som han bedrivit för att söka fastställa åldern av en i KB i Stockholm förvarad finsk översättning av Kristoffers landslag. Av innehållet i årets fyra första h. må även nämnas prof. KYÖSTI HAATAJA: »Den rättsliga naturen av överlåtelse av visst på marken bestämt område» (s. 44—57), två testamentsrättsliga uppsatser, nämligen »Testamentsvittnens jäv» av vice häradshövdingen ÅKE ROSCHIER-HOLMBERG (S. 87—94) och »Tillämpningen av regeln 'tempus regit actum' på bestämmelserna om formen för testamente» av justitierådniannen GEIR LINDBLAD (S.95—101), samt prof. L. E. TAXELL: »Om avbeställningsrätt vid leverans och arbetsbeting» (s. 151—164).