Hovrättstingen. D. 22 sept. 1949 har utfärdats kungörelse om hovrättsting (nr 501). Enligt denna skall hovrättsting hållas av Svea hovrätt i Karlstad, Örebro, Falun och Gävle (eller Bollnäs), av Göta hovrätt i Norrköping (eller Linköping), Kalmar och Skövde (eller Mariestad), av Skånska hovrätten i Karlskrona (eller Karlshamn), av hovrätten för Västra Sverige i Borås, av hovrätten för Nedre Norrland i Östersund samt av hovrätten för Övre Norrland i Luleå. Mot. varje tingsort (eller alternativt par) svarar ett tingsområde, i regel bestående av ett län.
    Minimiantalet hovrättsting för år har fastställts till 4 inom varje tingsområde. Kungörande av ort och dag för hovrättsting sker halvårsvis genom anslag i hovrätten och underrättskanslierna inom tingsområdet. Hovrätten har möjlighet att avlysa liovrättsting om inget mål finns att företa till handläggning till tinget eller om de till tinget utsatta målen finnas lämpligen böra handläggas i annan ordning. För att hovrätterna skola få kännedom om parternas önskemål beträffande handläggningsorten har föreskrivits, att part som vill att mål skall handläggas å hovrättsting skall göra framställning därom i vadeinlaga eller genmäle eller eljest så snart skekan; skälen skola därvid angivas. Parten har givetvis ingen ovillkorlig rätt att få sitt mål handlagt på hovrättsting utan denna fråga är underkastad hovrättens diskretionära prövning. Meningen är emellertid att om möjligt alla mål, beträffande vill a hänsynen till parternas kostnader, vittnenas inställelse m. m. tala därför, skola handläggas på hovrättsting. Kungörelsen träder i kraft d. 1 jan. 1950.
    Samtidigt har genomförts en ändring i expeditionslösenförordningen beträffande tiden för tillhandahållande av expedition när dom avkunnats å hovrättsting eller särskilt sammanträde utanför hovrättsorten. Den föreskrivna sexdagarstiden skall för sådana fall räknas från tingets eller det särskilda sammanträdets slut.

B. L.

 

    Ur Svensk författningssamling 1949.
    502. KK 22 sept. 1949 oin ändrad lydelse av § 16 förordn. d. 7 dec. 1883 (nr 64) ang. expeditionslösen.
    517. KK 30 sept. 1949 ang. behörighet för rådhusrätterna i Eskilstuna, Norrköping, Hälsingborg och Borås att upptaga tryckfrihetsmål.

B. L.