Efterutbildningskurs i straffrätt. Under tiden d. 28 sept.—d. 6 okt. 1949 anordnade justitiedepartementet en kriminalvårdskurs i Norrköping för domare, åklagare och advokater. I kursen till vilken omkring 275 sökande anmält sig, deltogo ett trettiotal domare, tolv åklagare och sex advokater. Den leddes av statsrådet Zetterberg och kurssekreterare var kanslisekr. O. Hellberg.
    Kursen öppnades av statsrådet Zetterberg i Norrköping onsdagen d. 28 sept. i stadsfullmäktiges plenisal, där kursens flesta föreläsningar höllos. Prof. Ivar Agge föreläste därefter om »Kriminologiens mål och medel». På eftermiddagen samma dag höll prof. Ivar Strahl en föreläsning om »Kriminalvård i frihet», varefter skyddskonsulenten i tredje distriktet G. O. J. Ljungbo berättade om praktiska erfarenheter från skyddsarbetet.
    Torsdagen d. 29 sept. inleddes med ett föredrag av överdirektören Hardy Göransson om »Straffverkställighet». Kursen besökte därefter fångvårdsanstalten i Norrköping, som besågs under ledning av anstaltens chef, direktören A. F. Larsson. Norrköpings stad gav sedan lunch för kursdeltagarna. Senare på dagen föreläste byråchefen A. Åman om »Alkoholism och nykterhetsvård».
    Fil. lic. V. Fellenius höll fredagen d. 30 sept. föredrag om »Vittnespsykologi». På eftermiddagen samma dag reste kursen till Nyköping, där byrråcliefen Bertil Forsell höll föredrag om »Fångvårdens ungdomsanstalter. Differentieringen» och fil. lic. V. F'ellenius talade om »Psykologisk undersökning och yrkesrådgivning». I anslutning till föredragen demonstrerades ungdomsanstalten i Nyköping.

782 NOTISER.    På morgonen d. 1 okt. avreste kursdeltagarna med buss till Lövsta skolhem och yrkesskola i Vagnhärad. Där talade byråchefen Lars Bolin om »Barnavårdsnämnder och ungdomsvård» och dr Birger Sjödén om »Behandling i ungdomsvårdsskola, metoder och resultat». Deltagarna i kursen hade därefter tillfälle att bese Lövstaanstalten under ledning av dr Sjödén och hans medarbetare. På kvällen anlände kursdeltagarna med buss till Stockholm.
    Söndagen d. 2 okt. besöktes på förmiddagen fångkolonien vid Bogesund. På eftermiddagen föreläste dr Gunnar Wretblad vid Rättspsykiatriska kliniken å Långholmen om »Hur en sinnesundersökning går till». Efter föredraget, som åtföljdes av en livlig diskussion, demonstrerades kliniken för kursen.
    Måndagen d. 3 okt. fördes kursdeltagarna med buss till Hall, där anstalten besågs och direktören Gunnar Budstedt redogjorde för sina praktiska erfarenheter rörande förvaring och internering. Efter lunch på Hall besöktes Håga sjukhus, där dr L. B. Henriksson talade om »Moderna terapeutiska metoder (insulin- och elektrochockbehandling, antabus m. m.)». Kursen återvände på eftermiddagen till Norrköping.
    Programmet för tisdagen d. 4 okt. omfattade på förmiddagen en föreläsning av underståthållaren Martin Wahlbäck om »Abnormbrottsligheten i belysning av sinnessjuknämndens praxis» och på eftermiddagen två föredrag av överinspektören för sinnessjukvården, docenten Bo Gerle, det ena över ämnet »Vad i en människas förflutna och beteende man bör ta fasta på, då man bedömer behovet av sinnesundersökning», och det andra om »Sexual brottslighet en ur psykiatrisk synpunkt».
    Onsdagen d. 5 okt. ägnades åt besök vid ungdomsanstalten Skenäs. Direktören Gunnar Thurén talade där om »Ungdomsfängelse, metoder och resultat». På kvällen anordnade justitiedepartementet gemensam middag på hotell Standard i Norrköping för kursdeltagarna samt föreläsare vid kursen och cheferna för de anstalter som besökts.
    Kursen avslutades torsdagen d. 6 okt. med en föreläsning av prof. Olof Kinberg om »Några kriminologiska problem».

S. E.