784 PERSONALNOTISER.    Hovrätterna. K. M:t har
    21 okt. 1949 till hovrättsråd i hovrätten för Nedre Norrland fr. o. m. 1 nov. 1949 utnämnt assessorn i samma hovrätt Carl-Gustaf Asplund;
    s. d. beviljat hovrättsrådet i nyssnämnda hovrätt Allan Björklund avsked från hovrättsrådsämbetet fr. o. m. 15 nov. 1949 (Björklund har övergått till enskild tjänst);
    s. d. till e. o. assessorer i Svea hovrätt fr. o. m. 1 nov. 1949 förordnat adj. ledamöterna i samma hovrätt Holger Nordqvist och Hans E. Nordström;
    28 okt. 1949 till vice ordf. å avdelning vid hovrätten för Nedre Norrland för tiden 1 nov.—31 dec. 1949 förordnat hovrättsrådet Asplund (se ovan);
    s. d. till e. o. assessor i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 nov. 1949 förordnat adj. ledamoten i samma hovrätt Göran Erik Hammarström.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    14 okt. 1949 till häradshövding i Bräkne och Karlshamns domsaga fr. o. m. 1 jan. 1950 utnämnt revisionssekreteraren Sven Norrsell;
    s. d. beviljat häradshövdingen i Norra och Södra Vedbo domsaga Pehr Cederschiöld avsked från häradshövdingämbetet med utgången av dec. 1949.
    21 okt. 1949 transporterat häradshövdingen i Piteå domsaga Lars Olof Tillner till häradshövding i Hallands mellersta domsaga fr. o. m. 1 jan. 1950;
    s. d. till häradshövdingar utnämnt i Flundre, Väne och Bjärke domsaga fr. o. m. 1 nov. 1949 hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Gunnar Bogren och i Listers och Sölvesborgs domsaga fr. o. in. 1 jan. 1950 revisionssekreteraren Torsten Myrland.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 28 okt. 1949
    till rådman i Hälsingborg fr. o. m. 1 dec. 1949 utnämnt assessorn vid rådhusrätten där Torsten Ryde;
    till brottmålsrådman i Umeå fr. o. m. 1 nov. 1949 utnämnt e. fiskalen vid hovrätten för Övre Norrland Folke Fredlund.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M :t har 7 okt. 1949 förordnat förste byråsekreteraren hos fångvårdsstyrelsen Arlhur Lehman att fr. o. m. 1 nov. 1949 tillsvidare uppehålla byrådirektörstjänsten i lönegrad Ca 31 å styrelsens avdelning för straffregistret.

 

    Domsagoreglering. K. M :t har 14 okt. 1949 förordnat, att Nora domsaga skall fr. o. m. 1 jan. 1951 på det sätt uppdelas, att Karlskoga tingslag skall utgöra egen domsaga, benämnd Karlskoga domsaga, med kansli och tingsställe i Karlskoga stad, samt att Nora tingslag skall förenas med Lindes domsaga till en domsaga, benämnd Lindes och Nora domsaga, med kansli i Lindesberg samt tingsställen i Lindesberg och Nora.

 

    Böcker att anmäla.
    Bland böcker som beräknas komina att recenseras i något av de närmaste häftena märkas:
BECKMAN-BERGENDAL-STRAHL, Brott mot staten och allmänheten,
BORUM, O. A., Arvefaldet,
GÄRDE-ENGSTRÖMER-STRANDBERG-SÖDERLUND, Nya rättegångsbalken,
HERLITZ, NILS, Den offentliga förvaltningens organisation,— Förvaltningsrättsliga plikter,
KRUSE, VINDING FR., En nordisk lovbog,
NIAL, HÅKAN, Annonsavtalet,
Nordisk kriminalistisk årsbok 1947—48,
WAABEN, KNUD, Betingede straffedomme.

 

Trycklov meddelat 5/12 1949.