Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Advokaten Emil Heijne överlämnade kort före sin bortgång till en av honom bildad stiftelse vid namn »Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning »såsom grundkapital ett belopp av 200,000 kronor. I sitt testamente har han dessutom förordnat, att, sedan vissa legat utgått, stiftelsen skall vid sidan av hans son vara universell testamentstagare.
    Stiftelsens ändamål skall vara att främja rättsvetenskaplig forskning bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som voro allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning.
    Ändamålet skall fullföljas bl. a. genom att till förfogande stående avkastning av stiftelsens förmögenhet användes såsom understöd åt dem, som bedriva rättsvetenskaplig forskning, såsom bidrag till vidmakthållande eller anskaffande av juridiskt bibliotek samt såsom uppmuntran och understöd för utgivandet av juridiska handböcker och annan juridisk litteratur.
    I stiftelsens första styrelse var Heijne själv ordförande.
    Efter hans frånfälle består styrelsen av justitierådet Hugo Ericsson, ordf., prof. Ragnar Bergendal, advokaterna Axel Nilsson, Alf Lindahl, Holger Wiklund och Yngve Schartau samt arbetsdomstolens ordf. f. d. justitierådet Johan Hagander med justitierådet Hjalmar Karlgren, prof. Folke Schmidt, advokaterna Ivar Glimstedt och Bertil Ahrnborg samt borgmästaren Lars Gunnar Olsson såsom suppleanter.
    Det kan antagas, att stiftelsen redan från början av sin verksamhet kommer att disponera ett efter förhållandena avsevärt kapital.

A. N.

 

    Kriminalpolitiska sällskapet har under 1948 hållit fyra sammanträden. De två första är omtalade i SvJT 1948 s. 305. Det tredje sammanträdet ägde rum d. 13 maj under ordförandeskap av jur. dr Ivar Strahl. Riksåklagaren Maths Heuman höll föredrag över ämnet »Eftergift av åtal och domstols rätt att eftergiva påföljd för brott». Efter föredraget, som är intaget i SvJT 1948 s. 321, följde diskussion. Det sista sammanträdet hölls d. 9 dec. med dr Gustav Jonsson som ordförande. Byråchefen Torsten Eriksson och dr Birger Sjödén, Lövsta, inledde diskussion om »Ungdomsbrottsligheten och dess behandling». Till möteskommitterade för 1949 jämte den för varje sammanträde valde ordföranden utsågos riksåklagaren Maths Heuman och överläkaren Erik Goldkuhl.