80    Högsta domstolen. K. M:t har 3 dec. 1948 till justitieråd utnämnt revisionssekreteraren Gösta Lind.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 3 dec. 1948 beviljat t. f. statssekreteraren i handelsdepartementet Kurt Holmgren entledigande med utgången av dec. 1948 från förordnande såsom byråchef för lagärenden i justitiedepartementet.

 

    Statsrådsberedningen. K. M:t har 26 nov. 1948 förordnat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Karl Larsson att (med tjänsteställning som byråchef i lönegrad Cr 10) fr. o. m. 16 dec. 1948 tills vidare biträda i statsrådsberedningen med de uppdrag som till honom överlämnas.

 

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har
    12 nov. 1948 utnämnt byråchefen vid riksåklagarämbetet Mårten Stiernström att fr. o. m. 1 jan. 1949 vara landssekreterare i Norrbottens län;
    3 dec. 1948 förordnat t. f. byråchefen vid justitiekanslersämbetet, assessorn i hovrätten för Västra Sverige Yngve Söderlund att fr. o. m. 1 jan. 1949 vara byråchef i lönegrad Cr 10 vid riksåklagarämbetet.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    26 nov. 1948 till advokatfiskal vid Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1949 utnämnt t. f. överkrigsfiskalen Emil Nilsson;
    s. d. till e. o. assessor i hovrätten för Västra Sverige fr. o. m. 1 dec. 1948 förordnat adjungerade ledamoten i samma hovrätt Karl Wilhelm Modigh;
    3 dec. 1948 till lagman i Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1949 utnämnt hovrättsrådet i samma hovrätt Bertil Thuresson;
    s. d. till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn i samma hovrätt Bo Beskow;
    s. d. till assessor i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i samma hovrätt Björn Bernhard;
    s. d. beviljat e. o. assessorn i Svea hovrätt frih. Erik Leijonhufvud entledigande från assessorsbefattningen, räknat fr. o. m. 1 dec. 1948.

 

    Häradsrätterna. K. M :t har
    3 dec. 1948 till häradshövding i Stockholms läns västra domsaga fr. o. m. 1 jan. 1949 transporterat häradshövdingen i Västerbottens norra domsaga Sven Nyström;
    10 dec. 1948 till häradshövding i Torneå domsaga fr. o. m. 1 jan. 1949 utnämnt assessorn i hovrätten för Övre Norrland Jerker Utterström.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 19 nov. 1948, med anledning av framställning av Enköpings stad, icke funnit anledning att för närvarande förordna om utredning rörande stadens förenande i judiciellt avseende med domsaga. Samtidigt har länsstyrelsen i Uppsala län anbefallts att i god tid före 1 juli 1951 till K. M:t inkomma med den anmälan i ämnet vartill länsstyrelsen då mera kunde finna anledning. Borgmästartjänsten i Enköpingskall alltjämt hållas vakant.

 

    Krigsdomstolarna. K. M:t har förordnat
    24 sept. 1948 vice krigsdomaren i regementskrigsrätterna vid Jämtlands fältjägarregemente, Norrlands artilleriregemente och Jämtlands flygflottilj länsassessorn Folke Holmberg att till utgången av år 1948 vara krigsdomare i samma krigsrätter;
    5 nov. 1948 viceauditören vid regementskrigsrätterna vid Upplands regemente och Upplands flygflottilj Harald Håkansson att till utgången av år 1948 vara vice krigsdomare i samma krigsrätter.

 

    Trycklov meddelat 31/12 1948.