1000 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Fortsatt nordiskt samarbete på lufträttens område. Eftor det nordiska lufträttsmötet i Lillehammer i mars 1949 (jfr SvJT 1949 s. 625) ha ytterligare tre sådana möten hållits. Sålunda samlades d. 18 okt. 1949 i Helsingfors delegerade från de fem nordiska staterna till ett möte, som pågick t. o. m. d. 31 okt. De båda övriga mötena, vid vilka emellertid Island icke var representerat, höllos i Stockholm d. 26 april—d. 8 maj 1950 och i Köpenhamn d. 25 sept.—d. 6 okt. 1950.
    Vid mötet i Helsingfors utgjorde det fortsatta arbetet med nya nordiska luftfartslagar, särskilt kapitlen om luftvärdighet, bemanning och befälhavare å luftfartyg, den huvudsakliga arbetsuppgiften.
    Föredragningslistan för Stockholmsmötet upptog i första rummet överläggningar angående ett av ICAO:s juridiska kommitté i jan. 1950 framlagt förslag till konvention om skada, som av luftfartyg tillfogats tredje man på jordytan. Ett gemensamt yttrande över förslaget utarbetades. Vidare genom gingos mera grundligt de lagbestämmelser angående privaträttslig inskrivning och legala panträtter, som ansågos påkallade inom de olika staterna för dessas anslutning till Genévekonventionen.
    Det tredje mötet ägnades helt åt de nya luftfartslagarna. Förutom överarbetande av kapitlen om registrering och om befälhavare stodo på programmet kapitlen om flygplatser och annan markorganisation samt om tillstånd till luftfartsverksamhet, till vilka utkast uppgjordes.
    I delegationerna till mötet i Helsingfors ingingo bl. a. följande jurister, nämligen från Danmark prof. S. Iuul och vice luftfartsdirektören H. Søager, från Finland förvaltningsrådet R. Beckman, vilken tillika var mötets ordförande, och regeringsrådet O. W. Stenij, från Island dommerfullmektigen. Björnsson, från Norge høyesterettsdommer H. Bahr och byråsjefen H.Breien samt från Sverige f. d. hovrättsrådet och divisionsordföranden H. Wikander och hovrättsrådet A. Björklund. Bland experterna märktes på svensk sida överdirektören C. Ljungberg och ombudsmannen hos aktiebolaget Aerotransport E. Norman.
    Mötet i Stockholm räknade bland deltagarna de nyss nämnda med undantag av Stenij och Björnsson. Härutöver deltogo från Danmark overformynder L. Ingerslev, kontorchef S. Garde och sekreteraren i Det Danske Luftfartsaktieselskab O. Thomas, från Norge høyesterettsdommer E. Alten samt från Sverige riksmarskalken B. Ekeberg, som ledde förhandlingarna, lagmannen T. Salén och sekreteraren, hovrättsassessorn K. Sidenbladh. Även advokaten S. Wetter var närvarande under viss del av mötet.
    I Köpehamn voro bl. a. följande jurister tillstädes i delegationerna, nämligen från Danmark Garde, tillika mötets ordförande, och Thomas, från Finland Beckman och Stenij, från Norge Bahr och Breien samt från Sverige Wikander och Sidenbladh. Även denna gång deltogo i mötet ett antal experter, bland dem Ljungberg och Norman.
    Nästa möte är avsett att hållas i Norge våren 1951.

K. S.

 

    Förslag till ny tredjemansskadekonvention inom luftfarten. Sedan någon tid pågår inom den internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) arbete på en ny konvention, avsedd att ersätta den i Rom år 1933 avslutade konventionen rörande skada, som av luftfartyg tillfogats tredje

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 1001man på jordytan, en konvention som ratificerats endast av ett fåtal stater, däribland ingen nordisk. Efter åtskilliga förarbeten sammanträdde ICAO:s juridiska kommitté i januari 1950 i Taormina på Sicilien och utarbetade ett förslag, som mot bl. a. de nordiska staternas röster förklarades vara slutligt. Till följd härav uppsattes förslaget på föredragningslistan vid organisationens fjärde församlingsmöte, som hölls i slutet av maj och början av juni 1950 i Montreal. Organisationens juridiska kommission ansåg det emellertid ogörligt att slutbehandla förslaget, som i väsentliga avseenden ansågs otillfredsställande och som numera efter överarbetning återförvisats till den juridiska kommittén för vidare skyndsam behandling.
    De viktigaste tvistefrågorna ha visat sig vara vem som skall vara ansvarig för inträffad skada, i vilken mån ansvaret skall vara strikt eller icke och till vilka belopp det skall begränsas för olika luftfartyg, huruvida annan säkerhet än försäkring skall tillåtas samt vilken eller vilka domstolar som skola vara behöriga att handlägga uppkommande tvister ochi vilken utsträckning meddelade domar skola kunna verkställas i andra konventionsstater.
    Sverige företräddes i Taormina av numera lagmannen Torsten Salén och i Montreal, så vitt nu är i fråga, av hovrättsassessorn Karl Sidenbladh.

K. S.