Fjelag hjeradsðómara (Domarföreningen på Island) stiftades 1941. Hedersordförande är sendiherra i Oslo Gísli Sveinsson. Styrelsen utgöres av sýslumaður Jón Steingrimsson, Borgarnes, formaður, sýslumaður Páll Hallgrimsson, Selfoss, ritari, tollstjóri Torfi Hjartarson, Reykjavik, gjaldkeri, bæjarfógeti Guðm. I. Guðmundsson, Hafnarfirður, samt bæjarfógeti Július Havsteen, Húsavik.1
    Föreningen håller årsmöte vartannat år, varvid medlemmarnas arbetsförhållanden och ekonomiska villkor dryftas. Vidare diskuteras nya lagar, lagförslag och andra juridiska spörsmål som framläggas.

    Landshøvdingen over Grønland. Som led i den nyordning af Grønlands forhold, der for tiden er ved at blive gennemført, er oprettet en stilling som landshøvding over Grønland. Stillingen svarer nærmest til amtmandsembederne, og desuden er der tillagt landshøvdingen anklage- og politimyndighed.
    Til landshøvding er udnævnt administrationschef i civilforsvarsstyrelsen under indenrigsministeriet Poul Hugo Lundsteen, der er 40 år gammel og juridisk kandidat fra 1934. Efter sin eksamen blev han ansat i indenrigsministeriet, hvor han gjorde tjeneste, senest som kontorchef, indtil han i 1949 udnævntes til administrationschef i civilforsvarsstyrelsen.

Hv.

    Dommer ved appelretten i Grønland. Nyordningen af den grønlandske retspleje er i princippet tiltrådt af Grønlands landsråd og ventes forelagt rigsdagen i vinteren 1950—51. Efter nyordningen, der tilsigter fuldtud at ligestille danske og grønlændere i processuel henseende, beklædes underretterne udelukkende af lægmænd, medens der oprettes en juridisk dommerstilling ved appelretten. Selv om nyordningen endnu ikke er lovfæstet, har man dog fundet det rettest at besætte stillingen som dommer ved appelretten, for at den pågældende kan deltage i det betydningsfulde arbejde med forberedelsen og tilrettelæggelsen af den nye grønlandske retspleje.
    Til dommer er udnævnt fuldmægtig i justitsministeriet Jørgen Kisbye Møller, som er født 1915, og som efter i 1939 at være blev et kandidat blevansat i justitsministeriet. De sidste to år har Kisbye Møller været konstitueret som dommer i Østre Landsret.

Hv.

 

    1 Jir beträffande titlarnas betydelse SvJT 1950 s. 221.