Efterutbildningskurser för domstolsjurister. Vid den av justitiedepartementet under hösten 1949 i Norrköping anordnade efterutbildningskursen för domstolsjurister — den första i sitt slag — uttalade justitieministern att kursen skulle åtföljas av andra liknande kurser. Under maj 1950 anordnade också departementet dylika kurser i Uppsala och Göteborg. Ytterligare en kurs hölls i oktober i Malmö. Syftet med dessa kurser är som bekant att bereda vid domstolar verksamma jurister — domare, åklagare och advokater — tillfälle till efterutbildning huvudsakligen i kriminologiska och kriminalpolitiska frågor. Antalet deltagare var i Norrköping omkring 50, i en var av kurserna i Uppsala, Göteborg och Malmö något över 60. Med hänsyn främst till att antalet besökande å de anstalter som under kurserna skulle beses måste begränsas, kunde ej flera deltagare uttas. Kursen i Uppsala leddes av riksåklagaren Maths Heuman, kursen i Göteborg av presidenten Holger Elliot och kursen i Malmö av presidenten Ivar Wieslander.
    Kursen i Uppsala öppnades d. 10 maj i universitets lärosal IX, där de flesta föreläsningarna under kursen höllos. Programmet upptog följandeföreläsningar: prof. Ivar Agge: »Kriminologiens mål och medel»; prof. Ivar Strahl: »Kriminalvård i frihet» och om aktuella reformfrågor på kriminalrättens område; skyddskonsulenten Börje Nyblom om praktiska erfarenheter av skyddsarbetet; byråinspektören Daniel Wiklund: »Alkoholism och nykterhetsvård»; byråchefen Torsten Eriksson: »Barnavårdsnämnderna och ungdomsvårdsskolorna»; byråchefen Bertil Forsell: »Straffverkställighet» och »Fångvårdens ungdomsanstalter. Differentieringen»; prof. Gösta Rylander: »Vilka brottslingar böra sinnesundersökas och hur tillgår en sinnesundersökning?»; dr L. B. Henrikson: »Moderna terapeutiskametoder (insulin- och elektrochockbehandling, antabus m. m.)»; dr Eva Lagerwall: »Ungdomsfängelseklientelets behandling»; fil. lic. V. Fellenius:»Förhörs- och vittnespsykologi» och prof. Olof Kinberg: »Några kriminologiska problem».
    Besök avlades på ett stort antal anstalter och andra institutioner, nämligen Åby fångkoloni i Bärby, Sundbo yrkesskola i Västanfors, Hornö yrkesskola i Enköping, Bistagårdens hemskola för väntande och nyblivna mödrar, ungdomsanstalten i Uppsala, rättspsykiatriska kliniken å Långholmen, Håga sjukhus och fångvårdsanstalten å Hall. I samband med dessa besök redogjorde anstalts- och institutionsföreståndarna för verksamheten och gåvo kursdeltagarna del av sina erfarenheter därav. Kursen avslutades d. 17 maj.
    I Göteborg öppnades kursen d. 22 maj i hovrättens stora sessionssal. Föreläsningsprogrammet upptog väsentligen samma ämnen som i Uppsala.

 

NOTISER. 1017Föreläsare voro prof. Strahl, skyddskonsulenten Folke Söderberg, byråchefen August Åman, överdirektören Hardy Göransson, direktören Gunnar Thurén, dr R. Lundqvist, byråchefen Eriksson, lic. Fellenius, dr J. Björnberg och dr C. R. Lindqvist. Besök gjordes å centralfängelset å Härlanda och dess rättspsykiatriska avdelning, Forsane yrkesskola i Frändefors, Brättegårdens yrkesskola i Vänersborg, fångkolonien Ollestad och S :t Jörgenssjukhus. Kursen avslutades d. 27 maj.
    Malmökursen öppnades tisdagen d. 10 oktober i stadsfullmäktiges plenisal. Även här var föreläsningsprogrammet i huvudsak utformat efter samma linjer som vid Uppsalakursen. Föreläsare voro prof. Agge, prof. Strahl, skyddskonsulenten Ahlborg, överdirektören Göransson, direktören Thurén, docenten Bo Gerle, docenten Torsten Sondén, lic. Fellenius, prof. Einar Sjövall, byråchefen Eriksson och byråchefen Åman. Besöksprogrammet upptog besök å centralfängelset i Malmö och sinnessjukavdelningen där, fångkolonien Tygelsjö, ungdomsanstalten i Ystad, S:t Lars sjukhus i Lund, godtemplarordens inackorderingshem, Malmö, nykterhetsnämndens i Malmö inackorderingshem för alkoholister, alkoholistanstalten Holmahemmet, Höör, Ljungaskogs yrkesskola, Örkelljunga, och Sonestorps yrkesskola, Eket. Programmet avvek emellertid på ett betydelsefullt sätt från de tidigare kursernas i det att även anstalter utanför Sverige kunde besökas. Söndagen d. 15 reste sålunda kursdeltagarna med båt till Köpenhamn och fortsatte därefter med buss till statsfängelset i Vridsløselille och psykopatanstalteni Herstedvester. Kursen avslutades d. 17 okt.
    Vid kurserna hade efter varje föreläsning beräknats en tid av 30—45 min. för diskussion med möjlighet att framställa frågor till föreläsarna. Diskussionerna blevo också i allmänhet mycket livliga och föreläsarna fingo många frågor att besvara. Man fick ett bestämt intryck av att kursdeltagarna funno kurserna mycket givande och intresseväckande. En storartad gästfrihet utövades av de städer, till vilka kurserna voro förlagda, ävensom av anstalter och institutioner, inte minst de danska. Varje kurs avslutades med en av justitiedepartementet anordnad gemensam middag för kursdeltagarna, föreläsare samt cheferna för de anstalter som besöktes.
    Med hänsyn till det stora intresse som visats de hittills anordnade kurserna — anmälningar ha inkommit från mer än tre gånger så många som kunnat erhålla plats — komma ytterligare kurser att anordnas.

S. C.