Restaurering av Binnebergs tingshus. I Binnebergs förutvarande tingslag av Vadsbo härad i Västergötland har tingshuset, beläget invid kyrkan i Binnebergs socken vid norra sluttningen av Billingen, nyligen restaurerats. På en tingsplats sedan hedenhös har tingshuset uppförts under 1600-talet och använts till år 1891, då tingsstället vid sammanslagning av Binnebergs och Valla tingslag flyttades till Moholm. Tack vare lotterimedel och frikostiga gåvor av enskilda har tingshuset kunnat iståndsättas efter anvisningar av professorn vid konstakademien Erik Lundberg och under uppsikt av riksantikvarieämbetet. Det invigdes av statsrådet Herman Zetterberg d. 18 juni 1950 såsom kulturminne vid en anslående, talriktbesökt högtidlighet. I tingshusets nedre våning har den gamla tingssalen

 

1018 NOTISER.återställts i sitt ursprungliga skick och dit ha från tingshuset i Moholmåterbördats domarstol, tolv nämndemansstolar, häradskista med årtalet 1593 samt klocka för sammanringning, bärande årtalet 1738. Domarbordet utgöres av ett pampigt 1600-talsbord och prydes av en Karl XII:s bibel. Rummet innanför tingssalen har iordningsställts såsom ett arbets- och sovrum för häradshövdingen under tinget. I ett tredje rum ha samlats protokoll och andra handlingar, dagtecknade i Binneberg under skilda tidsskeden, det äldsta år 1636, fotografier av förutvarande häradshövdingar och nämndemän samt olika föremål, belysande rättslivet under gångentid, såsom handbojor, halsjärn, handbila m. m. Såsom ett värdefullt kulturminne och en vacker symbol över rättsskipningen i Vadsbo härad, där lagmännen Johan och Gustaf Birger Richert, far och son, såsom ordinarie häradshövdingar under en lång följd av år utövat domarkallet såsom oförlikneliga lagskipare med befolkningens grundmurade förtroende och där Johan Gabriel Richert, den förstnämndes son och en av den svenska jurisprudensens främste, danats för sitt livsverk, står nu det gamla tingshusetpietets fullt ordnat och bekräftar på ett slående sätt sambandet mellan gångna tiders och vår tids rättsskipning.

Chr. G.