1019    Justitiedepartementet. K. M:t har
    15 sept. 1950 beviljat justitierådet Ingvar Lindell entledigande från uppdrag att vara ledamot av Legal Committee av ICAO samt till hans efterträdare i sådan egenskap förordnat hovrättsassessorn Karl Sidenbladh;
    22 sept. 1950 förordnat statens skyddskonsulent i sjunde distriktet Folke Söderberg att biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som departementschefen överlämnar till honom (kriminalvård i frihet);
    13 okt. 1950 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Hans-Fredrik Ringdén att biträda inom justitiedpartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen överlämnas till honom.
    Chefen för justitiedepartementet har
    23 aug. 1950 förordnat e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Herman Schunnesson att vara sekreterare åt sakkunniga för utredning av frågan huruvida organisationer, som bedriva politisk propaganda, böra åläggas bokföringsskyldighet samt förpliktas att offentligen redovisa sina inkomster m. m.;
    25 sept. 1950 entledigat generaldirektören Åke Rusck från uppdrag att inom departementet biträda med utredning rörande ändringar i vattenlagen i syfte att vinna snabbare prövning av frågor om tillämnade utbyggnads- eller regleringsföretags tillåtlighet m. m. ävensom tillkallat byråchefen Inge Bergström att såsom sakkunnig biträda vid nämnda utredning.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M :t har
    13 okt. 1950 förordnat andre kanslisekreteraren i justitiedepartementet Åke Mossler att tills vidare i regeringsrätten föredraga vissa till kommunikationsdepartementet hörande mål och ärenden;
    s. d. uppdragit åt assessorn i Svea hovrätt Karl Sidenbladh att, eftersamråd med vissa personer såsom representanter för kommunikationsdepartementet resp. luftfartsstyrelsen, utarbeta förslag till revision av kung. 20 april 1928 med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av förordningen 26 maj 1922 om luftfart.

 

    Handelsdepartementet. Chefen för handelsdepartementet har 9 okt.1950 tillkallat bland andra t. f. statssekreteraren i departementet, hovrättsrådet Kurt Holmgren såsom utredningsman för frågan om lämpliga åtgärder, ägnade att effektivisera förberedelserna till och bedrivandet av Sveriges handelsförhandlingar jämte därmed sammanhägande spörsmål.

 

    Inrikesdepartementet. K. M:t har 8 sept. 1950 —med anledning av vad första lagutskottet anfört i utlåtande nr 27:1950 i anledning av K. M:ts prop. med förslag till lag om svenskt medborgarskap — uppdragit åt statens utlänningskommission att överväga, i vad mån undantag från stadgandena om uppehålls- och arbetstillstånd i utlänningslagen kunde medgivas betr.kvinna som är gift med svensk man, samt att före 1 nov. 1950 inkomma med de förslag som därav kunde föranledas.
    Chefen för inrikesdepartementet har 20 okt. 1950 tillkallat justitierådet Ingvar Lindell, ordf., att jämte andra personer biträda inom inrikesdepartementet med översyn av lagen om behörighet att utöva läkarkonsten och utredning av därmed sammanhängande spörsmål.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 20 okt. 1950 förordnat justitierådet John Alsén att under sin återstående tjänstetid vara ordf. på avdelning i högsta domstolen (efter numera hovrättspresidenten H. Guldberg).

 

    Regeringsrätten. K. M:t har
    6 okt. 1950 till regeringsråd fr. o. m. 12 okt. 1950 utnämnt statssekreteraren i ecklesiastikdepartementet, kanslirådet därstädes Nils Lorichs;
    13 okt. 1950 beviljat regeringsrådet Willand Aschan avsked från regeringsrådsämbetet med utgången av febr. 1951.