1020 PERSONALNOTISER.    Lagrådet. Till ledamöter i lagrådet under den tvåårsperiod som börjat i sept. 1950 hava utsetts justitieråden E. Geijer (för tiden till dennes avgång från justitierådsämbetet), S. Ekberg (för tiden därefter), T. Strandberg och N. Ljunggren samt regeringsrådet S. Björkholm.

    Kammarkollegiet. K. M:t har 29 sept. 1950 till generaldirektör och chef för kammarkollegiet fr. o. m. 1 okt. 1950 utnämnt chefen för finansdepartementets rättsavdelning, hovrättsrådet i Svea hovrätt Rolf Dahlgren.

    Kammarrätten. K. M:t har 29 sept. 1950 förordnat ordf. i nedre justitierevisionen, revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh att fr. o. m. 1 okt. 1950 tillsvidare så länge presidenten i kammarrätten, statsrådet Nils Quensel icke utövar presidentämbetet uppehålla samma ämbete.

    Statens hyresråd. K. M:t har 29 sept. 1950 beviljat f. d. landshövdingen Karl Tiselius entledigande med utgången av sept. 1950 från uppdrag att vara ordf. i statens hyresråd ävensom till hans efterträdare i sådan egenskap förordnat f. d. lagmannen i Svea hovrätt Gustaf Lindstedt.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    22 sept. 1950 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 okt. 1950 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Thorsten Berg;
    29 sept. 1950 förordnat tingsdomaren i Östra och Medelsta domsaga Åke Sahlquist att fr. o. m. 1 okt. 1950 tjänstgöra som revisionssekreterare;
    13 okt. 1950 förordnat revisionssekreterarna Erik Alexanderson och Erik Hagbergh att uppehålla befattningen som ordf. i nedre justitierevisionen, Alexanderson under tiden 18 okt.—18 nov. 1950 och Hagbergh fr. o. m. 19 okt. 1950 tills vidare under den tid ordf. i revisionen revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh upphåller presidentämbetet i kammarrätten, dock längst intill 1 okt. 1951.

 

    Hovrätterna. K. M :t har
    29 sept. 1950 till e. o. assessorer fr. o. m. 1 okt. 1950 förordnat i Svea hovrätt adj. led. i hovrätten Folke Palmér och i hovrätten för Nedre Norrland adj. led. i hovrätten Lars Johan Dixelius;
    20 okt. 1950 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1951 utnämnt revisionssekreteraren Åke Thorell.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    22 sept. 1950 till tingsdomare i Vättle, Ale och Kullings domsaga fr. o. m. 1 dec. 1950 utnämnt e. o. assessorn i Göta hovrätt Nils Berglund;
    s. d. föreskrivit att Sunnervikens domsagas kansli skall fortfarande fr. o. m. 1 okt. 1950 under fem år vara förlagt till Uddevalla;
    29 sept. 1950 förordnat att de fr. o. m. 1 jan. 1951 nyinrättade Karlskoga domsaga samt Lindes och Nora domsaga skola vara placerade i lönegrupp III;
    6 okt. 1950 förordnat att i var och en av nyssnämnda två domsagor skall vara anställd en tingssekreterare;
    20 okt. 1950 beviljat häradshövdingen i Hallands södra domsaga Anton Rundquist avsked från häradshövdingämbetet med utgången av dec. 1950.

    Åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har
    2 sept. 1950 till stadsfiskal i Gävle fr. o. m. 1 okt. 1950 utnämnt stadsfiskalen i Luleå Olof Aron Lundmark;
    6 okt. 1950 till stadsfiskal i Boden utnämnt t. f. stadsfiskalen därstädes e. o. landsfogdeassistenten i Västerbottens län Carl Erik Wiberg;
    14 okt. 1950 till stadsfiskal i Skövde fr. o. m. 15 nov. 1950 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Tord Gösta Sigvard Wessman.

   Trycklov meddelat den 21/11 1950.